Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Psykisk helse hos barn med cerebral parese-screening

Hanne Marit Bjørgaas disputerer fredag 12. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Psychiatric disorders in children with cerebral palsy. Is there a need for mental health screening?”

Hovedinnhold

Cerebral parese (CP) rammer 2-3 av 1000 barn og er en av de hyppigste barnenevrologiske tilstandene. Diagnosen baseres på motoriske symptomer, men tilleggsproblematikk som epilepsi, psykisk utviklingshemning og psykiske vansker er vanlig.

I sin doktorgradsavhandling har Bjørgaas kartlagt forekomst av psykiatriske diagnoser hos barn med CP. Hun har også kartlagt grad av psykiske symptomer generelt, og symptomer på autismespekterforstyrrelser hos barn med CP sammenlignet med jevnaldrende barn. Videre har hun testet spørreskjemaet SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) for å finne ut om det var egnet til bruk som screening for å fange opp psykiske vansker hos barn med CP.

67 barn med CP deltok i studien, sammen med sine foreldre. Funn gjort hos denne gruppen ble sammenlignet med jevnaldrende barn fra den epidemiologiske studien Barn i Bergen.

Mer enn halvparten av barna med CP oppfylte kriterier for en psykiatrisk diagnose.

Ett av fem barn hadde en sannsynlig autismespekterdiagnose, noe som er betydelig forhøyet sammenlignet med normalbefolkningen. Det var også mye høyere forekomst av psykiske problemer generelt hos barn med CP. Vansker i venneforhold var svært vanlig, og ni av ti barn hadde problemer på dette området.

Spørreskjemaet SDQ vil kunne fange opp de fleste barn med CP og psykiske vansker, men barna som blir fanget opp ved screeningundersøkelse vil i tillegg trenge en grundigere utredning for å stille en sikker psykiatrisk diagnose.  

Den høye forekomsten av psykiske vansker hos barn med CP understøtter betydningen av å integrere kartlegging og behandling av psykiske vansker som en sentral del av oppfølgingen av disse barna.

 

Personalia:

Hanne Marit Bjørgaas (f.1963) er utdannet ved Universitetet i Trondheim i 1989. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Ansatt ved Østerlide Barnehabilitering, Stavanger Universitetssykehus. Har hatt deltidsstilling som stipendiat fra 2009 med forskningsmidler fra Helse Vest. Hovedveileder har vært prof. Irene Elgen, Universitetet i Bergen og med-veileder har vært seniorforsker Mari Hysing ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse.