Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kunnskapsbasert praksis i fysioterapiutdanning

Nina Rydland Olsen disputerer 19. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Evidence-based practice in physiotherapy education. Challenges for integration in clinical education”.

Hovedinnhold

Alle forventer at helsetjenesten er oppdatert på ny kunnskap. Denne avhandlingen handler om hvordan fremme kunnskapsbasert praksis i fysioterapiutdanning, og utfordringer med integrering i deres praksisstudier. Å arbeide kunnskapsbasert innebærer å bruke forskningsbasert kunnskap sammen med klinisk ekspertise og pasientens ønsker og behov – for å ta faglige avgjørelser. Undervisning i kunnskapsbasert praksis blant studenter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenestene.

Mengde og type undervisning i kunnskapsbasert praksis viste seg å påvirke i hvilken grad studenter fant frem til, og kritisk vurderte, forskning i løpet av praksisstudiene. Studentene strevde imidlertid med å bruke forskningsbasert kunnskap i møte med pasienter. Studentene som deltok i studien var tredjeårsstudenter, men fremdeles noviser i praksis. Derfor søkte de oftere svar fra praksisveilederne; en lettere og mindre tidkrevende løsning enn å søke etter forskning selv. Studentene prioriterte heller å lære fra praktiske situasjoner. De uttrykte samtidig at de manglet rollemodeller som kunne vise dem hvordan praktisere kunnskapsbasert i praksisstudiene.

Praksisveiledere er sentrale rollemodeller for studenter, og de har en unik mulighet til å påvirke studenter til å praktisere kunnskapsbasert. Opplæring i kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere ble derfor gjennomført. Resultater fra evalueringen viste at praksisveiledere fikk mer kunnskap, bedre ferdigheter, bedre holdning og bedre atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis. Alternative tiltak må imidlertid vurderes for at atferdsendringene skal vare over tid. Mer forskning trengs for å avklare hvordan opplæring i kunnskapsbasert praksis blant praksisveiledere kan påvirke studenters kunnskapsbaserte praksisutøvelse. Vi trenger også mer forskning på hva som er ideelt for undervisning i kunnskapsbasert praksis i helsefagutdanning når det gjelder innhold, mengde, tidspunkt og undervisningsmetoder.

 

Personalia:

Nina Rydland Olsen har hovedfag i fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, 2006. Hun er nå tilsatt som høgskolelektor ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, Høgskolen i Bergen (HiB). Avhandlingen utgår fra Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB, hvor Olsen var ansatt som stipendiat, 2007-2015. Veiledere for arbeidet har vært professor Jan Magnus Bjordal, professor Birgitte Espehaug, professor Peter Bradley og professor Monica Wammen Nortvedt.