Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ledelse i sykehus etter reformer

Laila Nordstrand Berg disputerer torsdag 18. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Multifaglig ledelse – Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-reformer».

Hovedinnhold

Hovedanliggende i denne avhandlingen har vært å få en forståelse av hvordan ledelse påvirkes av reformer i sykehus med organisatoriske endringer og større vektlegging av økonomi. Datamaterialet er samlet fra intervjuer av ledere med lege- og sykepleiebakgrunn, og observasjoner i et norsk og tysk sykehus.

Et sentralt begrep i avhandlingen er «hybrid ledelse». Begrepet indikerer en sammenblanding av ledelsesformer som «normalt» ikke hører sammen. Gjennom sammenligningen med Tyskland viser det seg at måten ledelse er organisert, og hvilke rutiner som dominerer, har betydning for hvordan ledelse praktiseres og oppfattes.

Den norske delen av studien viser at sykepleiere og leger i samme type stilling har fått et mer samstemt fokus i ledelse. Det faglige fokus i ledelse står sterkt, men sykehusledere har fått et utvidet fokus med vektlegging av generell ledelse og økonomi. Det økte fokus på økonomi, sammenligninger og større krav til dokumentering, samt nye organiseringsformer, har resultert i en økt byråkratisering i ledelse. Lederne er videre opptatt av de relasjonelle sidene ved ledelse. På bakgrunn av at lederne forholder seg til ulike typer ledelseslogikker beskrives ledelse som «multifaglig», en hybrid form for ledelse.

I Tyskland har det vært en forventing om en indirekte påvirkning av ledelse gjennom større fokus på økonomi og konkurranse, og organisering av ledelse har derfor ikke blitt endret. Ledelse blant de tyske deltakerne dreier seg om organisering av legefaglig arbeid for legene og sykepleiefaglig arbeid for sykepleierne og det ses ikke store endringer i ledelse i forhold til det som er beskrevet før reformene.

 

Personalia:

Laila Nordstrand Berg (f. 1962) er statsviter med mastergrad fra Universitetet i Agder. Under arbeidet med ph.d.-prosjektet har Berg vært ansatt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB (Norgesnettstipendiat), mens daglig arbeidssted har vært ved Universitetet i Agder.