Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Avbildning av CO2 fanget i porøse medier for trygg lagring

Lars Petter Øren Hauge disputerer fredag 19. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Laboratory Imaging of CO2 Flow and Storage in Hydrates and Saline Aquifers».

Hovedinnhold

Det er en bred enighet blant internasjonale forskere at menneskeskapte CO2-utslipp fører til en økning i den atmosfæriske CO2-konsentrasjonen. Økningen av CO2, som er en drivhusgass, kan resultere i store og vedvarende klimaendringer. Hoveddelen av menneskelige CO2-utslipp kommer fra forbrenning av fossilt drivstoff. Verden trenger imidlertid energi, og ettersom flere land blir industrialisert, vil behovet øke. Fossilt brensel vil derfor være en nødvendig energikilde i mange år fremover og CO2-lagring representerer en mulighet til å redusere utslippene betydelig. Nordsjøreservoarer har alene lagringskapasitet for flere tiår med europeiske CO2-utslipp.

Avhandlingen fokuserer på CO2-lagring i saltvannsformasjoner, slik som Utsiraformasjonen på norsk sokkel og lagring som CO2-hydrat. Gasshydrater er en is-lignende substans som det finnes store mengder av i naturlige forekomster under sjøbunnen på verdens kontinentalsokler og i områder med permafrost. Avbildningsteknikker som Positron Emission Tomography (PET), Computed Tomograph (CT) og Magnetic Resonance Imaging (MRI) har blitt implementert for å kunne evaluere mekanismene bak lagring av CO2 i ulike reservoarer.  Deler av arbeidet har blitt gjennomført gjennom et tverrfaglig samarbeid med Haukeland Universitetssykehus.

Selv om CO2 er sterkt fortettet under trykk er det vanligvis lettere enn vann ved injeksjon for lagring. Studier av hvordan kapillære krefter og dannelse av CO2-hydrat fanger inn CO2 og forhindrer migrasjon til overflaten er en sentral del av arbeidet. De forskjellige verktøyene er brukt for å analysere strømningsmønsteret på innsiden av porøse bergarter når CO2 fortrenger vannet som ligger der fra før. Mikromodeller, små gjennomsiktige plater med et poremønster, har blitt brukt for å studere interaksjonen mellom vann og CO2 under dannelse av hydrat på mikro-nivå.

Personalia:

Lars Petter Øren Hauge (f. 1987) fullførte Bachelor ved Universitetet i Stavanger i 2009 og Master ved Universitetet i Bergen i 2011 i Petroleumsteknologi - Reservoarfysikk. Doktorgradsarbeidet har blitt utført på Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen og er finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom programmet CLIMIT. Førsteamanuensis Geir Ersland har vært hovedveileder, og professor Arne Graue har vært biveileder.