Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Akademikeres fokus endres gjennom praksis

Kjersti Lea disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen torsdag 21. mai 2015 med avhandlingen: "Intellectual Practicians. An Exploration of Professionalism among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextualized Empirical Case".

Hovedinnhold

Intellectual Practicians er en studie av lærere på videregående skole på Island.  Studien undersøker lærernes oppfatninger om deres eget yrke og deres egen faglige selvforståelse.

Alle lærerne i studien har klassisk akademisk utdannelse og pedagogisk tilleggsutdannelse.  På tross av den akademiske utdannelsen er lærernes fagidentitet sterkt knyttet til de praktiske aspektene ved læreryrket. Lærerne gir uttrykk for et avstandspreget forhold til universitetet og sin akademiske bakgrunn, men hevder å være desto sterkere engasjert i undervisningsvirksomheten og elevene. At det didaktiske og relasjonelle er virksomhetens kjerne, er en oppfatning lærerne har utviklet underveis, sier de. Til å begynne med var de langt mer opptatt av det akademisk-faglige. Dette gjelder enten de har lang eller kort erfaring fra yrket, og det gjelder enten lærerne arbeider på allmennfaglige eller yrkesfaglige skoler. Lærerne mener at dette er en individuell utvikling som de ikke oppfatter at de har til felles med sine kolleger.

Opplevelsen av å være «intellektuelle praktikere» kan bl.a. forstås som sosial posisjonering, der lærerne på den ene siden tar avstand fra det teoretisk orienterte akademia, på den andre siden fra allmennlærerne som har en annen og mer praktisk orientert utdanningsbakgrunn enn studiens deltakere.

Den økte interessen for undervisning og elever lærerne forteller om kan handle om en tilpasning til de faktiske forholdene i skolen, der elever ofte er mindre motiverte og mindre interesserte i det faglige enn lærerne skulle ønske. Det ser ut til at lærerne responderer på dette med å rette sitt engasjement og sin søken etter mening mot elevene: mot å motivere dem, vekke deres interesse og hjelpe dem gjennom videregående skole. Dette er en strategi som gjør lærernes yrkeshverdag langt mer meningsfull enn om de hadde insistert på å holde fast ved det akademiske fokus de hadde til å begynne med. Slik ivaretas grunnleggende menneskelige behov, som behovet for mening og behovet for å handle fornuftig og godt, i lærernes yrkesliv.


Personalia:

Kjersti Lea er utdannet cand.philol. og lektor ved Universitetet i Bergen og translatør fra Norges handelshøgskole. Hun har som ph.d.-kandidat vært knyttet til Senter for vitenskapsteori og disputerer ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen. Som ph.d.-student har hun også vært tilknyttet forskergruppen Praxeologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen.