Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Liker torsken å ha det varmt?

Rebecca E. Holt disputerer fredag 21. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Climate Induced Evolution of the Behaviour and Life-History Strategies of Atlantic Cod (Gadus morhua): A Modelling Approach”.

Hovedinnhold

Klimaendringene påvirker det marine miljø, med oppvarming som den viktigste faktoren.  Dette forårsaker endringer i fiskens fysiologi og atferd. Avhandlingen retter seg mot Atlantisk torsk (Gadus morhua) som er svært viktig kommersielt og som det derfor finnes omfattende datamengde om. Vi vet fra disse dataene at økt temperatur kan føre til økning i fiskens lengde og vekt, endringer i vekst og modning, og kan ha både positive og negative virkninger på gyting, men hvordan vet vi om disse trendene vil fortsette inn i fremtiden? For å si noe om det trenger vi en datamodell.

Holt har utviklet en ny datamodell som omfatter fysiologi, atferd og evolusjon for å si noe om hvordan oppvarming vil slå ut for torsk. Prediksjonene fra modellen viser en potensiell positiv respons for norsk-arktisk torsk i Barentshavet. Når vi kjører datamodellen, og øker temperaturen med 2 °C, tyder resultatene på at vekstratene og deres størrelse-ved-alder vil øke, men dette er bare tilfelle hvis næringstilgangen ikke forandrer seg med temperaturen. Hvis fødetilgangen skulle avta i et varmere klima kan det få uheldige konsekvenser for denne bestanden.

Denne forskningen omfatter også prediksjoner for 19 andre torskebestander i Nord-Atlanteren. Disse bestandene er litt forskjellige fra hverandre, for eksempel i størrelse ved kjønnsmodning. Siden de finnes i ulike deler av Nord-Atlanteren opplever de ulike miljøforhold. Ved hjelp av datamodellen finner vi at temperatur er en sentral pådriver i å forklare forskjeller i vekstmønster mellom torskebestandene. Videre kjørte vi modellen ved økende temperaturer for hver bestand, og fant at ulike bestander responderer forskjellig på klimaendringer. Torskebestandene som lever i kaldt vann, som i Barentshavet, kan være mer robuste, mens de som lever i varmere omgivelser, som i Nordsjøen, kan bli negativt påvirket av økende temperaturer.

Avhandlingen gir viktig innsikt i virkningene av klimaendringer på torsk og konsekvenser for fiskeri og forvaltning.

 

Personalia:


Holt ble født i Bournemouth i Storbritannia i 1987. Før hun flyttet til Bergen for å gjennomføre sin ph.d., fullførte hun en Masters of Research i marinbiologi ved Universitetet i Plymouth 2009-2010 (med utmerkelse).