Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Vold i parforhold blant tenåringer i Afrika sør for Sahara

Annegreet Wubs disputerer fredag 4. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Vold i parforhold blant ungdom i Sør-Afrika og Tanzania».

Hovedinnhold

Vold mot kvinner finner sted over hele verden, på tvers av kulturer og landegrenser. I deler av verden der HIV/AIDS har stor utbredelse, som for eksempel i Afrika sør for Sahara, øker risikoen for å bli HIV-smittet når en utsettes for vold, særlig seksuell vold.  

Denne studien blant ungdom i Sør-Afrika og Tanzania fant at vold er utbredt allerede blant par i tenårene. Så mange som 38 prosent av tenåringene rapporterte at de hadde vært utsatt for vold fra partner, og 22 prosent sa at de selv hadde utøvd vold mot partner. Andelen som rapporterte om vold økte med synkende sosioøkonomisk status. Utover dette var det ikke klar sammenheng mellom vold og demografiske faktorer. Forebyggende tiltak bør derfor rettes mot alle og ikke mot bestemte høyrisikogrupper.  

Studien så også på hvordan voldelig atferd hang sammen med holdninger til slik atferd. Overraskende nok hadde både de som rapporterte at de selv hadde vært voldelige mot partner, og de som var blitt utsatt for vold fra partner, mer aksepterende holdninger til vold, sammenlignet med de som ikke hadde vært involvert i vold i parforhold. Studien fant at både det å ha utøvd vold på ett tidspunkt predikerer holdninger til vold på et senere tidspunkt, og det motsatte: at holdninger predikerer senere voldsepisoder. Studien gir støtte til at holdningsskapende tiltak bør gjennomføres som en del av arbeidet mot vold i parforhold.     

Ungdoms seksualatferd kan delvis forklares ut fra psykologiske faktorer, som for eksempel holdninger til slik atferd, mestringsforventninger, og subjektive normer. Men det finnes også andre faktorer, for eksempel å vokse opp i et miljø der vold er akseptert. I denne studien fant man at det å ha vært utsatt for vold fra partner hang sammen med en økt risiko for tidlig seksuell debut. I planlegging av tiltak mot HIV/AIDS er det ikke tilstrekkelig å fokusere på individuelle faktorer. En må også se på samfunnsmessige og kulturelle forhold, ikke minst hvordan vold er akseptert i ulike kulturer og samfunn.

 

Personalia:

Annegreet Wubs (f. 1978) har mastergrad i helsefremmende arbeid fra Universitetet i Maastricht i Nederland. Hun har jobbet ved HEMIL senteret (Department for Health Promotion and Development) siden 2004. Hennes forskning handler om helse blant ungdommer i Afrika, med spesiell fokus på vold og HIV-forebygging. Hovedveileder har vært Leif Edvard Aarø, nå ved Nasjonal Folkehelseinstitutt.