Hjem
Nye doktorgrader
ny

Økt risiko for hoftebrudd ved bruk av anbefalte legemidler

Marit Stordal Bakken disputerer fredag 11. september 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Potentially inappropriate drug use and hip fractures among older people. Pharmacoepidemiological studies».

Hovedinnhold

Funnene i doktorgradsarbeidet viser at uhensiktsmessig forskrivning til eldre er utbredt, og ofte involverer legemidler som virker på nervesystemet, slik som antidepressiva, beroligende midler og sovemedisin. Videre viser arbeidet at det er sammenheng mellom bruk av disse medisinene og forekomst av hoftebrudd, og at anbefalte legemidler ikke ser ut til å være tryggere enn tradisjonelle alternativer.

Avhandlingen er basert på to studier. I den første studien ble legemiddelbruk hos akuttinnlagte eldre undersøkt. Forskrivning av potensielt uhensiktsmessige legemidler var utbredt, og økte under oppholdet i sykehus eller ved overflytting til spesialisert behandlingsavdeling i sykehjem; samtidig bruk av flere legemidler som virker på nervesystemet ble hyppigst identifisert. Ingen reduksjon i antall legemidler eller uheldig legemiddelbruk ble påvist.

Den andre studien undersøkte sammenhenger mellom bruk av legemidler som virker på nervesystemet og forekomst av hoftebrudd blant alle i Norge over 70 år. Data fra Reseptregisteret, Nasjonalt hoftebruddregister og Folkeregisteret ble koblet, og studiepopulasjonen ble fulgt i 6 år. Bruk av alle typer antidepressiva, beroligende legemidler og sovemedisin var forbundet med økt risiko for hoftebrudd sammenliknet med ikke-bruk. Anbefalte legemidler kom ikke bedre ut enn aktuelle alternativer: Det var størst og nær doblet risiko ved bruk av serotonerge reopptakshemmere (SSRIer, såkalte lykkepiller) og andre antidepressiva med liknende virkemåte. Bruk av korttidsvirkende beroligende midler var forbundet med høyere risiko for brudd enn langtidsvirkende midler. For de som brukte z-hypnotika var overhyppigheten mest uttalt for nattlige brudd.

Samlet viser studiene behov for økt bevissthet rundt forskrivningspraksis i behandlingen av eldre. Sammenhengene mellom anbefalte antidepressiva og hoftebrudd, og mellom anbefalt sovemedisin og nattlige brudd, bør undersøkes nærmere i kliniske studier.

 

Personalia:

Marit Stordal Bakken (f. 1976) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003. Hun har tidligere arbeidet som sykehjemslege i Bergen kommune, og har fra 2009 vært ansatt ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, hvor hun er i spesialisering i indremedisin og geriatri. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff og Lars B. Engesæter.