Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens

Oscar Tranvåg disputerer mandag 14. september 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia».

Hovedinnhold

I sin doktorgradsavhandling utforsker Tranvåg sentrale aspekter som kan bidra til at mennesker med demens bevarer sin verdighet. Det overordnede målet har vært å utvikle en empirisk-teoretisk modell for verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. Gjennom ulike kvalitative metoder blir perspektiver hos helsepersonell og personer med demens utforsket. Katie Erikssons Caritative omsorgsteori utgjør studiens teoretiske fortolkningskontekst.

Avhandlingen belyser hvordan verdighetsbevarende omsorg er forankret i medmenneskelige støtte, som hjelper personen til å fastholde sitt egenverd og å kunne fortsette å leve i tråd med sine livsverdier. Sentral er også anerkjennelsen av personens livshistorie og livsprosjekter. Gjennom vennlighet, skånsomhet, respekt, vilje til å lytte, og støtte i valg, kan helsepersonell støtte opp under personens autonomi, integritet og en positiv realisme i livssituasjonen. Familie, venner og sosialt nettverk er også sentrale kilder til verdighet i hverdagen. Viktig er også demensvennlig utforming av personens fysiske miljø. Når en person grunnet demens ikke makter å foreta autonome valg, handler verdighetsbevarende omsorg også om å foreta krevende etiske vurderinger og valg på vegne av personen. Avhandlingen belyser hvordan nevnte aspekter kan bevare intrapersonlig verdighet, historisk verdighet og interpersonlig verdighet hos personer med demens.

Verdighetsbevarende omsorg innebærer en anerkjennelse av at personer med demens er mennesker i utvikling, med behov for mening. Omsorgen forankres i anerkjennelsen av at hvert menneske med demens har en absolutt og ukrenkelig verdighet, men også en relativ verdighet, som i dagliglivet er sårbar for krenkelse. Verdighetsbevarende omsorg verner om begge disse formene for verdighet – og bekrefter personens menneskeverd og likeverd.

 

Personalia:

Oscar Tranvåg er oppvokst på Fiskarstrand i Sula kommune. Han er psykiatrisk sykepleier, med Helsefag hovedfag fra Universitetet i Bergen. Under doktorgradsarbeidet har han vært ansatt som stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hovedveileder har vært professor Dagfinn Nåden, Høgskolen i Oslo og Akershus, og med-veileder har vært professor Karin Anna Petersen, Universitetet i Bergen. Disputasen finner sted mandag 14. september kl. 08.15, i BB-bygget, auditorium 4, Jonas Lies vei 91, Bergen.