Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Helsesøsters profesjonelle identitet under press

Berit Misund Dahl disputerer tirsdag 22. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The meaning of professional identity in public health nursing».

Hovedinnhold

Helsesøstrene er sentrale aktører i utøvelsen av myndighetenes folkehelsepolitikk mot befolkningen. Helsesøstertjenesten er endret over tid, med økt kompleksitet og skiftende politisk fokus på folkehelse.

Helsesøsters mandat og praksis er både kompleks og mangfoldig, og kan utgjøre en utfordring for konstitueringen av en helsesøsteridentitet. Måten helsesøstrene beskriver praksis og hvordan verdier og kunnskap blir brukt og integrert i klinisk praksis, gir et bilde på hvordan helsesøstrene forstår seg selv og sin identitet. Studien fant at helsesøsteridentiteten hadde en sterkere kobling til de personlige og sykepleiefaglige verdiene enn til de institusjonelle verdiene og politiske strategiene. Helsesøstrene var presset på tid, og opplevde ofte etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til å befinne seg i skjæringspunktet mellom å arbeide helsefremmende med fokus på ressurser og mestring i dialog med brukerne, og sykdomsforebyggende med fokus på problemløsning og behandling.

Samfunnsmessige diskurser kan være med å påvirke konstitueringen av en profesjonell identitet. Studien av helsesøstrenes utdanningsplan viste et altfor dominerende fokus på sykdomsforebygging på individnivå. Dette bør erstattes med et større fokus på helsefremmende arbeid på både individ og befolkningsnivå, og derigjennom synliggjøres behovet for en revisjon av rammeplanen.

Studien gir kunnskap om tydeliggjøring og videreutvikling av helsesøstertjenesten og dens rolle i folkehelsearbeidet. Helsesøsteridentiteten som en spesialist- generalist i forhold til alle barn, unge og familier er viktig og må styrkes. Studien peker på at myndighetene må tilrettelegge slik at helsesøstre kan prioritere å hjelpe barn, unge og familier til å mestre hverdagen, at risikofaktorer og helseproblemer avdekkes i tidlig fase, og kan følges opp og henvises videre. Slik kan helsesøstrene bidra til økt livskvalitet og bedret helse i befolkningen.

 

Personalia:

Berit Misund Dahl er født og oppvokst i Ålesund. Hun har sosialantropologi grunnfag, UiB, er sykepleier med videreutdanning som helsesøster, og har master i samfunnsplanlegging, HVO. Hun er nå fagansvarlig for helsesøsterutdanningen, HiÅ. Hun har vært stipendiat ved Nordic School of Public Health (NHV), Göteborg, og senere ved UiB. Veiledere har vært professor Mads Hermansen og seniorforsker Therese Andrews (NHV), og førsteamanuensis Anne Clancy og professor Elisabeth Fosse (UiB).