Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Deltakelse i helserelaterte beslutningsprosesser i Tanzania

Elizabeth Henry Shayo disputerer onsdag 30. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Stakeholder engagement in health-related decision making in Mbarali District, Tanzania».

Hovedinnhold

Prosjektet tar utgangspunkt i de sterke globale føringene for å fremme lokal deltagelse og såkalte ‘bottom up’-tilnærminger i beslutningsprosesser. I Tanzania reflekteres dette i desentraliserings- og helsereformer med mål om å sikre at større deler av prioriterings- og beslutningsprosesser skjer på distriktsnivå. Prosjektet undersøkte hvordan disse målsetningene kommer til uttrykk gjennom reell lokal deltagelse i beslutningsprosesser i konkrete helseprosjekt i dagens Tanzania.

Studien viser at til tross for store strukturelle endringer som tilrettelegger for lokal deltagelse, forblir reell deltagelse i prioriterings- og beslutningsprosesser begrenset. Studien avdekker betydelig mangel på kunnskap og refleksjon rundt inkluderende og grasrotorienterte beslutningsprosesser på distriktsnivå. Årsakene er både praktiske, kulturelle og strukturelle.  Utfordringer knyttet til distribusjon av informasjon er et sentralt element. Videre innebærer lokale normer at visse segment i befolkningen har svært dårlig utgangspunkt for å delta i beslutningsprosesser, også blant faglig ansatte på distriktsnivå. Kjønn, etnisk tilhørighet og personlig økonomi er førende for mulighet til innflytelse.

Funnene må forstås i lys av en historie med hierarkiske styringsstrukturer der både stat og bistandsorganisasjoner har hatt - og fremdeles har - en sterk og styrende rolle. Studien diskuterer hvordan inkluderende beslutningsprosesser kan sikres i et lavinntektsland og et ungt demokrati som Tanzania, og vektlegger den holdningsskapende betydningen av pågående prosesser som har både strukturelle og ideologiske element. Bedret informasjonsflyt er et nøkkelelement.   


Personalia:

Elizabeth H. Shayo (født i 1973) har BA i medisinsk sosiologi og MA i sosiologi/antropologi fra Universitetet i Dar-es-Salaam.  Hun har vært ph.d.-kandidat på Senter for internasjonal helse / Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hun er seniorforsker ved National Institute for Medical Research, Tanzania.