Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Rus og rehabilitering i fengsel

Kristian Mjåland disputerer onsdag 7. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Makt, legitimitet og motstand: En etnografisk analyse av rus og rehabilitering i et norsk fengsel».

Hovedinnhold

De siste årene har det vært en økt satsning på å tilby rehabiliterende tiltak til rusmiddelmisbrukere i fengsel. For å forstå hva som skjer når fengselet i økende grad blir en rehabiliteringsarena for rusmiddelmisbrukere, gjennomførte Mjåland et etnografisk feltarbeid i et norsk høysikkerhetsfengsel. I en åtte måneders periode observerte og intervjuet Mjåland fanger og ansatte ved en rusmestringsenhet, og en enhet for fanger i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), i fengselet. En slik studie er ikke tidligere blitt gjennomført i Norge.

De rustiltakene som er undersøkt i avhandlingen var tenkt som konstruktive virkemidler for å hjelpe fanger som har rusmiddelproblemer. Et overordnet funn er at de i liten grad ble opplevd slik av fangene i fengselet, og at det både skyldtes mangler ved innholdet og fangebehandlingen ved tiltakene.

Avhandlingen viser at mange av fangene i liten grad ble motivert til å endre rusvaner gjennom rehabiliteringstiltakene de deltok ved. Bruk og distribusjon av rusmidler var utbredt, og det mest brukte rusmidlet var buprenorfin (virkestoffet i Subutex/Subuxone). Deling, snarere enn dealing, kjennetegnet omsetningen av rusmidler i fengselet. Tilgjengeligheten til rusmidler i fengselet skyldtes dels innførsel utenfra, men lekkasje av legalt foreskrevne medikamenter i fengselet forekom også. Avhandlingen viser at den omfattende narkotikakontrollen i fengselet i liten grad fungerte avskrekkende, men at den gav involveringen i rusøkonomien en opposisjonell meningsdimensjon. Et sentralt argument i avhandlingen er at den utbredte bruken og distribusjonen av rusmidler i fengselet må ses i sammenheng med fangenes kritiske vurderinger av innholdet, kontrollen og fangebehandlingen ved de rusrehabiliterende tiltakene i fengselet.

Dersom rusrehabiliterende tiltak skal bli opplevd som legitime og konstruktive, bør de være godt faglig forankret, tilby et meningsfylt innhold, og bygge på en respektfull og rettferdig fangebehandling, konkluderer Mjåland.

 

Personalia:

Kristian Mjåland er fra Kristiansand, og har mastergrad i sosiologi fra UiB i 2008. I 2005 studerte han ved University of California, Berkeley, og i 2012 var han på forskningsopphold ved Aarhus Universitet. Mjåland har vært ansatt ved Uni Research Rokkansenteret siden 2008, og har forsket på rus, tvang, velferd og straff. I perioden 2011-2015 jobbet han som stipendiat på prosjektet «Rettsliggjøring og sosialt medborgerskap». Mjåland forsker nå på åpne russcener i Bergen.