Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Kvinnelige hovedforsørgere på Vestbredden

Janne Bjorheim Bøe disputerer tirsdag 27. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Women and Work- Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories».

Hovedinnhold

Da Hamas vant valget i de okkuperte palestinske områdene i 2006, svarte store deler av den vestlige verden og Israel med en økonomisk boikott av de palestinske selvstyremyndighetene. Følgene av denne boikotten var at 140 000 palestinske offentlige ansatte ikke fikk utbetalt sine regulære lønninger. Dette førte til at mange familier mistet sin hovedinntektskilde.

På Vestbredden er ofte hele storfamilier forsørget av en eller flere menn gjennom patriarkalske nettverk, som i hovedsak består av slektninger på farssiden. Avhandlingen tar for seg noen av konsekvensene av denne boikotten. Spesielt fokuserer Bøe på at flere kvinner ble hovedforsørgere i denne perioden, men også hvordan deres økonomiske rolle ble underkommunisert. Bøe undersøker hvorfor kvinner i rurale områder ikke la vekt på sitt økonomiske bidrag til husholdet på samme måten som de holdt fram sitt bidrag når det kom til husarbeid og barneoppdragelse. Pengene kvinnene tjente, som i mye av litteraturen om kvinner og arbeid skulle gitt dem en form for forhandlingsmakt i hjemmet, ble i stedet brukt til å styrke sine ektemenns posisjon i familien og landsbyen. Patriarkatet har således ikke blitt utfordret ved at kvinner har tatt over det som tradisjonelt har vært mannens rolle.

Bøe sammenligner situasjonen i de rurale områdene med den nærmeste byen, Ramallah, hvor det over en lengre periode har vært vanlig med dobbelinntektshushold og kvinner ikke underkommuniserer sitt økonomiske bidrag til husholdet. Her har imidlertid resiprositetsnettverkene forvitret og kjernefamilier har måttet finne nye måter å sosialisere på og nye kilder til trygghet. Familiene her har i stor grad fundert denne tryggheten på økonomisk kapital, dvs. lønnsinntekt, og når denne kilden forsvant under boikotten ble familier uten tradisjonelle sosiale nettverk svært sårbare. Bøe spør om denne nye endringen med sammenbrudd i nære relasjoner kan true patriarkatet som institusjon på en måte som kvinnelig lønnsarbeid ikke har gjort.

 

Personalia:

Janne Bjorheim Bøe er født i 1974 og er fra Stavanger. Hun hadde fra før en cand.mag.-grad i økologi før hun i 2002 tok hovedfag i sosialantropologi ved UiB, der hun undersøkte endringer i jordbrukstilpasninger i de okkuperte palestinske områdene. Hun har tidligere forsket på bruk av hijab (slør) og mat som relasjonsbygger i de samme områdene, og økonomisk likestilling blant norske småbarnsfamilier.