Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Fosterbarn sliter med ettervirkninger av skadelig omsorg

Stine Lehmann disputerer fredag 23. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Mental Disorders in Foster Children: A Study of Prevalence, Comorbidity, and Risk Factors».

Hovedinnhold

Formålet med avhandlingen er å styrke kunnskapen om den psykiske helsen til barn som bor i fosterhjem. Resultatene viser at hvert andre fosterbarn i skolealder har en eller flere psykiske lidelser som angst, PTSD, alvorlige relasjonsskader, atferdslidelser og ADHD. Det er ofte overlapp mellom ulike diagnoser blant barna med psykiske lidelser. Risikoen for psykiske lidelser hos barnet øker dersom barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, psykisk og fysisk vold i sin biologiske familie eller har flere plasseringer bak seg.

Funnene understreker betydningen av å ha gode verktøy som kan identifisere de barna som har behov for oppfølging og behandling når de plasseres i fosterhjem. Forskningsprosjektet vurderte om SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), som er mye brukt i kartlegging av barns psykisk helse, er et slikt verktøy. Våre funn tyder på at SDQ er egnet til å fange opp fosterbarn som har en psykisk lidelse. Samtidig viser studien at nær ett av fem fosterbarn har alvorlige relasjonsskader som ikke fanges opp ved hjelp av dette screeninginstrumentet.

Studien er basert på diagnostiske intervju med fosterforeldre og barnas lærere og omfatter 279 norske fosterbarn mellom 6-12 år. En høy forekomst av psykiske lidelser og et komplekst symptombilde, inkludert tilknytningsforstyrrelser, viser nødvendigheten av å videreutvikle og tilpasse utredning og behandling for denne gruppen barn. Et tett samarbeid mellom tjenester er en forutsetning for videre tiltaksutvikling. Fosterforeldre har behov for støtte og veiledning for å kunne bidra best mulig i reparasjons- og utviklingsarbeidet med barn utsatt for omsorgssvikt og mishandling. 

 

Personalia:

Stine Lehmann er utdannet cand.psychol. ved Universitetet i Bergen i 2001. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, med klinisk erfaring fra PPT, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, og barnevern.  Fra 2011 har hun vært stipendiat og leder for prosjektet «Fosterbarns psykiske helse», med Odd Havik som hovedveileder og Einar Heiervang og Toril Havik som biveiledere. Hun jobber som forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest, Uni Research Helse.