Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Handelskostnaders påvirkning på norsk lakseeksport

Hans-Martin Straume disputerer mandag 26. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Four essays in international trade: Trade flows in food products».

Hovedinnhold

En sterk drivkraft i de siste tiårenes globaliseringsbølge har vært fallende kostnader ved internasjonal handel, f.eks. fallende transportkostnader. På et nasjonalt nivå er det viktig å forstå handelsstrømmer siden handel påvirker velferd. På bedriftsnivå er en forståelse av handelsstrømmer viktig for å oppnå best mulig lønnsomhet og trygge arbeidsplasser. Avhandlingen ser på hvordan transportkostnader påvirker eksport av fersk laks fra Norge.

I analysene benyttes svært detaljerte transaksjonsdata. Dataene viser at norske lakseeksportører utvilsomt er forskjellige. Det er store variasjoner i hvor mange markeder den enkelte eksportøren er aktiv i, samt eksportverdi- og volum fra den enkelte eksportør. I tillegg er det store variasjoner i hvor mange importører den enkelte eksportør handler med. Eksportverdien av laks faller med den geografiske avstanden mellom eksportør og sluttmarkedet. Økt geografisk avstand innebærer økte transportkostnader. Foruten å påvirke eksportverdien negativt, er økte transportkostnader også negativt korrelert med varigheten i etablerte handelsrelasjoner mellom eksportør og importør, for antall eksportører mot et sluttmarked og for antall handler mot et sluttmarked.  Økte transportkostnader er positivt korrelert med at eksportbedriftene ikke har en varig tilstedeværelse i et marked. Når konkurransen i et marked øker på eksportsiden, blir varigheten på handelsrelasjonene kortere. Dette skyldes at importbedriftene har flere leverandører å velge mellom.

Et modent og globalt laksemarked fører til bruk av sofistikerte oppgjørsmetoder. De eksportørene som er store i et sluttmarked priser oftere i norske kroner enn i euro eller amerikanskes dollar. Økte transportkostnader øker sannsynligheten for bruk av norske kroner fremfor lokal valuta, eller bruk av euro. Euroen er den dominerende oppgjørsvalutaen for lakseeksportørene. Amerikanske dollar, som er den ledende oppgjørsvalutaen i mange råvarebaserte markeder, brukes kun i 20 prosent av transaksjonene.

Personalia:

Hans-Martin Straume (f. 1979) er samfunnsøkonom med mastergrad fra UiB (2005). Doktorgradsprosjektet har vært finansiert av BI Handelshøyskolen. Hovedveileder er professor Erling Vårdal (UiB) og medveileder er professor Frank Asche (UiS).