Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Rehabilitering av hjerneslag utenfor sykehus

Håkon Hofstad disputerer mandag 2. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Early Supported Discharge after stroke in Bergen. Effects on functional outcome and outcome predictors studied in a three-armed randomised controlled trial comparing rehabilitation in a day unit and in the patients’ homes with treatment as usual».

Hovedinnhold

Det antas at 15.000 mennesker får hjerneslag i Norge hvert år. Hyppigheten øker sterkt med alderen. Siden antallet eldre vil øke betydelig i de kommende årtier, er det også forventet en sterk økning av antall personer som får hjerneslag, og tilsvarende økt behov for rehabilitering.

Avhandlingen beskriver utvikling, iverksetting og effekt av en forbedret behandlingskjede for slagrehabilitering, basert på tidligst mulig utskrivning til eget hjem. Slagpasientene ble fulgt av to ulike team. Det ene teamet koordinerte pasientenes behandlingsforløp på sykehuset og utskrivningen derfra, mens det andre teamet (kommunalt innsatsteam) ga videre rehabiliterende behandling etterpå. I tillegg fikk alle tilbud om poliklinisk oppfølging på sykehuset. Studien undersøkte effekten av to ulike modeller (behandlingssted enten hjemme eller på dagavdeling) og sammenlignet resultatene med en kontrollgruppe som ble behandlet etter vanlige rutiner. Det var en gjennomgående tendens til bedre funksjon i de to intervensjonsgruppene etter tre måneder, men ikke etter seks måneder.

Behandlingsmodeller basert på tidlig utskrivning er prøvd ut tidligere og har da vist større forskjeller mellom intervensjonsgruppe og kontroller. Vi tolker våre funn med mindre forskjeller først og fremst som uttrykk for en generelt bedret slagbehandling og slagrehabilitering i dag sammenlignet med for 10-15 år siden, med mindre rom for ytterligere forbedring. I en separat studie ble forhold av betydning for bedringen etter hjerneslag undersøkt. Hjerneslagets alvorlighetsgrad var mest vesentlig, men summen av ulike vanlige helseplager før slaget hadde også stor betydning.

Studien viser at tidligst mulig utskrivning etter hjerneslag med rehabilitering utenfor sykehus er trygt for pasientene. Etter at studien ble avsluttet er rehabilitering i regi av kommunale innsatsteam videreført, slik at Bergen kommune nå har fire team som hver dekker to bydeler. Det er også åpnet for en gradvis utvidelse til andre pasientgrupper.

 

Personalia:

Håkon Hofstad (f. 1954) er født og oppvokst i Bergen. Han ble cand. med. fra Universitetet i Bergen i 1978 og er spesialist i nevrologi fra 1989. Han har arbeidet innen rehabilitering siden 1993 og er ansatt som seksjonsoverlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus. Professor Jan Sture Skouen har vært hovedveileder og professor Halvor Næss biveileder for PhD-arbeidet. Disputasen finner sted i BB-bygget kl. 12.15.