Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Dagliglivet etter hjerneslag

Tina Taule disputerer torsdag 12. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge. Quantitative and qualitative aspects of daily life after mild-to-moderate stroke”.

Hovedinnhold

Avhandlingen belyser ulike sider ved dagliglivet hos pasienter som har hatt et hjerneslag av lett til moderat alvorlighetsgrad, som er skrevet tidlig ut fra sykehus direkte til eget hjem og som har mottatt rehabilitering av innsatsteam i kommunen.

Studie 1: Tre måneder etter hjerneslaget sammenlignes endring i evne til å utføre daglige gjøremål etter tre ulike rehabiliteringsmodeller. To modeller med innsatsteam, enten hjemme eller i dagsenter, og tradisjonell rehabilitering i kommunen (kontrollgruppe). Resultatene indikerte at modellene med støtte fra tverrfaglig team og fortsatt rehabilitering i eget hjem eller på dagsenter kan være fordelaktig for pasienter med fysiske og sosiale behov. Datamaterialet er for lite til å trekke sikre konklusjoner.

Studie 2: Basert på intervjuer med pasienter som hadde mottatt rehabilitering i eget hjem, ble erfaringer i dagliglivet 6-8 måneder etter hjerneslaget utforsket. Studien viste betydningen av at helsepersonell forstår eksistensielle utfordringer knyttet til selvopplevd helse, og en endret kropp og selvbilde, og er særlig oppmerksomme på den emosjonelle belastningen som hjerneslag kan medføre.

Studie 3: Hensikten med denne studien var å utforske pasientene sine erfaringer med innsatsteamet og hvordan rehabiliteringstilbudet bidro til bedring. Studien viste at bedringsprosessen 6-8 måneder etter hjemkomst var motivert av et håp om et liv som var verdt å leve. Å opprettholde håpet var sårbart i relasjonen mellom pasient og helsepersonell. Det enkelte helsepersonell sin kompetanse, kommunikasjon og atferd var avgjørende.

Doktorgradsarbeidet utgår fra Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Forskningsgruppe i fysioterapi. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Bergen kommune og Haukeland universitetssjukehus, og finansiert av ExtraStiftelsen via Norges Handikapforbund. Hovedveileder har vært professor Jan Sture Skouen, professor Målfrid Råheim og professor Liv Inger Strand biveiledere.

 

Personalia:

Tina Taule (f. 1962) er født i Bergen og oppvokst i Fauske og Klokkarvik. Hun fullførte ergoterapiutdanningen i Trondheim i 1984 og mastergradstudiet ved Universitetet i Bergen i 2009. Hun har vært ansatt ved Ergoterapiavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus siden 1999, og er forsking og fagutviklingsleder. Hun har bistilling ved Høgskolen i Bergen.