Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Klimaendringer som utfordring for demokratier og partier

Sondre Båtstrand disputerer fredag 4. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Climate change: Challenging democracy, challenging parties».

Hovedinnhold

Klimaendringene fremstår som vår tids mest fremtredende miljøproblem, og byr på flere utfordringer for demokratiske prosesser. Demokratier sliter med å integrere klimahensyn, både fordi tidsperspektivet er så mye lengre enn valgperioder og fordi politikk i stor grad fortsatt handler om å fordele goder blant egne velgere.

Politiske partier prøver å forme klimaspørsmålet slik at det passer med deres eksisterende politiske plattformer og etablerte konfliktdimensjoner. Avhandlingen undersøker klimapolitikken, og forsøker å kaste lys over hva slags politisk spørsmål klimaendringene er, og hvordan demokratier og politiske partier møter klimaendringer som en global miljøtrussel. Klimaendringer blir knyttet til de dominerende konfliktlinjene i politikken, mellom stat og marked og mellom økologisk vern og økonomisk vekst.

I litteraturen er det tre forskjellige forventninger til hvor miljø- og klimapolitikk plasserer seg i det politiske landskapet. Enten som del av venstresiden, som en sak som blir absorbert av tradisjonelle konfliktlinjer, eller som en sentral del av en ny konfliktlinje mellom «ny politikk» og «gammel politikk».

Avhandlingen presenterer et rammeverk for kategorisering av klimatiltak, og de empiriske analysene peker på klimaendringer som en flerdimensjonal politisk sak, snarere enn å være et saksfelt som hovedsakelig blir fanget opp på venstresiden. Klimahensyn blir forsøkt integrert i flere dimensjoner, inkludert den tradisjonelle aksen mellom stat og marked, så vel som en nyere miljødimensjon. Klimaspørsmålet blir også knyttet til en globaliseringsdimensjon, der nasjonalt selvstyre står mot internasjonale forpliktelser. Selv om klimapolitikken i mange tilfeller speiler partienes tradisjonelle fanesaker ser vi også tendenser til at venstresiden omfavner høyreorienterte klimatiltak, og i noen tilfeller også at høyresiden støtter venstreorienterte tiltak.

 

Personalia:

Sondre Båtstrand er født i 1983, og har bachelor- og mastergrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Arbeidet med avhandlingen har foregått ved Institutt for sammenliknende politikk med professor Kristin Strømsnes som veileder.