Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Kontroll og omsorg i velferdsstatens grenseland

Marry-Anne Karlsen disputerer fredag 11. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway».

Hovedinnhold

I avhandlingen utforsker Karlsen hvordan migrasjonskontroll og velferdspolitikk i økende grad veves sammen. Mens migrasjonskontroll tradisjonelt har blitt forstått som noe som foregår ved staters territorielle yttergrenser, viser Karlsen hvordan kontroll av migranter i økende grad utøves gjennom å begrense tilgang til velferd for dem som staten definerer som ulovlige og uønskede.

Et dilemma for velferdsstaten er hvordan håndtere spenningen mellom migrasjonskontroll og velferdsstatens normative forpliktelse til å sikre alle grunnleggende omsorg. Stater har også visse rettslige forpliktelser til å inkludere såkalte «irregulære migranter» i velferdsordninger, men hvor grensen skal gå er omstridt. I avhandlingen viser Karlsen hvordan irregulære migranter i Norge ikke er fullstendig ekskludert fra velferd, men de inkluderes heller ikke i universelle ordninger. Snarere enn en total rettsløshet, preges deres tilgang til velferd av unntaksbestemmelser som bare gir begrenset, midlertidig og betinget tilgang. Disse humanitære unntaksbestemmelsene bidrar, ifølge Karlsen, til å opprettholde et bilde av velferdsstaten som god og omsorgsfull, men etterlater migrantene i en fortsatt vanskelig situasjon.

Sammenvevingen av migrasjonskontroll og velferdspolitikk medfører også at nye aktører blir en del av statens kontrollapparat. Utfra en sosialantropologisk tilnærming har Karlsen utforsket hvordan dette kommer til uttrykk i møtet mellom tjenesteytere, da spesielt helsepersonell, og irregulære migranter i hverdagslige situasjoner. Karlsen viser her hvordan migrasjonskontroll blir trukket inn i de medisinske vurderingene knyttet til hva slags behandling migrantene skal få. For tjenesteytere innebærer dette praktiske og etiske dilemmaer knyttet til hvordan vurdere et livs verdi.

 

Personalia:

Marry-Anne Karlsen er fra Ålesund og har hovedfag i samfunnsgeografi fra UiB i 2006. Her forsket hun på konflikt rundt utvikling og forvaltning av naturressurser i det sørlige Mexico. Mens hun har gjennomført sin doktorgradsutdannelse i sosialantropologi har hun vært ansatt ved Uni Research Rokkansenteret og vært del av forskningsprosjektet «Provision of welfare to irregular migrants» finansiert av Norges Forskningsråd.