Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Livskvalitet hos kreftbehandlede pasienter

Elisabeth Beisland disputerer fredag 11. desember 2015 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Health- related quality of life, distress, and psychosocial factors in head and neck- and renal cancer patients».

Hovedinnhold

Hode/hals- og nyrekreft forekommer omtrent like hyppig i Norge, og gruppene har omtrent lik risiko for tilbakefall og død. Hode/halskreft-pasienter får gjerne omfattende behandling bestående av strålebehandling, cellegift og/eller kirurgi, med følgetilstander som kan ha stor innvirkning på daglige funksjoner. Nyrekreftpasienter blir vanligvis behandlet med bare ett kirurgisk inngrep.

På tross av forskjellen i behandling viser resultater fra studiene at det for begge diagnosegruppene ser ut til at forholdet mellom psykososiale faktorer og helserelatert livskvalitet er tre til fire ganger så sterkt som forholdet mellom følgetilstander av behandling og helserelatert livskvalitet.

Psykologisk stress ble funnet å være et mål på livskvalitet hos hode/halskreft-behandlede pasienter. Personlighetstrekket nevrotisisme og bruk av unngåelsesmestring var forbundet med, og forutsa, høyt nivå av psykologisk stress og nedsatt livskvalitet med mye samme mønster i begge pasientgruppene. Psykologisk stress, og til en viss grad også livskvalitet, ble funnet å være stabile målt over en fire års oppfølgingsperiode i hode/halskreft-gruppen.

De nyrekreftopererte pasientene rapporterte livskvalitet avhengig av operasjonsmetode og kirurgisk tilkomst. Flankeopererte pasienter rapporterte lav livskvalitet; til dels lavere livskvalitet enn laryngektomerte hode/halskreft-pasienter, mens kikhullsopererte pasienter rapporterte om livskvalitet på nivå med normalbefolkningsmaterialet. Valg av kirurgisk tilkomst ved nefronsparende kirurgi bør sees i lys av dette funnet. Det å ha diabetes eller å bruke lungemedisiner var også forbundet med nedsatt helserelatert livskvalitet hos nyrekreftopererte pasienter.

Et diagnosespesifikt livskvalitets-spørreskjema for nyrekreftopererte pasienter er også utviklet som del av denne studien. Skjemaet har også potensiale til å brukes som en kortversjon for å kartlegge nyrekreftopererte pasienters generelle livskvalitet i kliniske situasjoner.

 

Personalia:

Elisabeth Beisland er sykepleier og høgskolelektor ved Institutt for Sykepleiefag, Høgskolen i Bergen. Veiledere har vært professor Anne Kari Hervik Aarstad, professor Hans Jørgen Aarstad, og professor August Bakke.