Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Infeksjoner oppstått på sykehjem og i sykehus

Anne Mette Koch disputerer 28. januar med avhandlingen: «Lessons learned from infection surveillance: Occurrence, risk factors and consequences of healthcare-associated infections in hospitals and long-term care facilities.”

Hovedinnhold

Infeksjoner som oppstår hos pasienter i sykehus og sykehjem er et stort problem som berører millioner av mennesker over hele verden, både på sykehus og på sykehjem. I tillegg har dette store konsekvenser for samfunnet i form av økte kostnader og utvikling av antibiotikaresistente mikrober.

I avhandlingen har Koch sett på forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av infeksjoner som oppstår på sykehjem og i sykehus.

Studiene fra sykehjem ble gjennomført på seks institusjoner i Bergen og Oslo med ca. 800 beboere. Resultatet viste at hver beboer på sykehjemmene hadde i gjennomsnitt to infeksjoner årlig. Risikofaktorer for infeksjon var blant annet urinkateter, urininkontinens og sengeleie. Infeksjonene ga alvorlige konsekvenser i form av nedsatt funksjonsnivå, sykehusinnleggelse og død, og de mest alvorlige konsekvenser fant man etter lungebetennelse.

Studiene fra sykehus baserer seg på infeksjonsovervåkingsdata fra Haukeland universitetssjukehus i perioden 1994 til 2011. Data fra over 60.000 pasienter viste at forekomsten av infeksjoner var 7,6 prosent, og urinveisinfeksjon var hyppigst forekommende.

Flere risikofaktorer ble identifisert, blant annet gjennomgått kirurgi og urinveiskateter, samt at menn hadde høyere risiko enn kvinner for å få en infeksjon mens de var innlagt på sykehus. De mest alvorlige konsekvenser, i form av forlenget liggetid og død, ble funnet etter bakteriell blodforgiftning og lungebetennelse.

Avhandlingen konkluderer med at infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus er hyppig forekommende og gir alvorlige konsekvenser for pasientene. Overvåking og målrettet forebygging av infeksjoner er vesentlig for å øke pasientsikkerheten.

Personalia:

Anne Mette Koch er utdannet sykepleier og har master i helsefag fra Universitetet i Bergen. Koch har arbeidet ved ulike avdelinger på Haukeland universitetssjukehus. Nåværende arbeidssted er ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.