Hjem
Nye doktorgrader

Håp innen psykisk helse- og rusfeltet

Knut Tore Sælør disputerer 7. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Hinderløyper, halmstrå og hengende snører. En kvalitativ studie av håp innenfor psykisk helse- og rusfeltet.»

Hovedinnhold

Sælør har satt seg fore å undersøke opplevelser av håp, og hva som kan bidra til å inspirere til dette, innenfor kommunale psykisk helse- og rustjenester. Dette har bidratt til kunnskap om et fenomen som i liten grad er utforsket med utgangspunkt i psykisk helse- og rusfeltet. Sælørs arbeid viser at håp er avgjørende både for dem som skal gi hjelp, og dem som skal motta hjelpen. 

Gjennom tre delstudier blir fenomenet håp belyst fra ulike perspektiver. Den første studien undersøker beskrivelser i forskningslitteraturen av hvordan personer med samtidige psykisk helse - og rusproblemer har beskrevet håp. Håp ser naturlig nok ut til å være viktig for dem med samtidige psykisk helse- og rusproblemer som alle andre, men er i liten grad beskrevet i fagfellevurdert litteratur.

Den andre studien har intervjuer med ni personer som har opplevd samtidige psykisk helse- og rusproblemer, deres opplevelser av håp, og hva de mener kan bidra til å inspirere det. Håp ble satt i sammenheng med ulike former for endring. Felles på tvers av intervjuene, var det som ble tolket som håp om å oppleve et ordinært “A4-liv”. For de fleste hadde det å få hjelp til ulike former for praktiske utfordringer vært viktig. Samtidig var tillit sentralt – til seg selv, viktige andre og hjelpeapparatet, som alle hadde blandede erfaringer med. Alle deltakerne pekte på ulike måter på at egen innsats stod sentralt.

Den tredje studien utforsker hvordan åtte ansatte i kommunale helsetjenester jobber for å bidra til opplevelser av håp hos personer med samtidige problemer som mottar tjenester i kommunen. I intervjuer forteller ansatte om hvordan deres eget håp var en forutsetning for å kunne ha håp på vegne av andre. De presenterte flere måter å ivareta eget håp på, både med et individuelt utgangspunkt, men også når det gjaldt samarbeid samt i et systemperspektiv. Flere påpekte hvor viktig det var at rammebetingelser og arbeidsmiljø bidro til å muliggjøre måter å jobbe med håp på.

Personalia: 

Knut Tore Sælør er født i 1975 og bor i Drammen. Han er utdannet sykepleier med en mastergrad i klinisk helsearbeid. Sælør jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Senter for psykisk helse og rus.