Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Referensielle nullsubjekter i gammelengelsk

Kristian A. Rusten disputerer fredag 11. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Empty referential subjects in Old English”.

Hovedinnhold

Rustens avhandling er en språkhistorisk studie av et visst syntaktisk trekk – fravær av referensielle subjektspronomen i finitte setninger – i tidlige stadier av engelsk, men først og fremst i gammelengelsk, dvs. engelsk før ca. 1150. Moderne engelsk, og andre germanske språk, som moderne norsk og tysk, tillater i all hovedsak ikke fravær av referensielle subjekter i finitte setninger. Derimot er slikt fravær et karakteristisk trekk for språk som spansk, italiensk og portugisisk. Likevel forekommer det subjektsløse setninger i eldre stadier av de germanske språkene. Tidligere teoretisk og empirisk forskning har fremmet motstridende påstander omkring hvilken status utelatte subjekter hadde i eldre stadier av engelsk, og hvilke morfologiske, syntaktiske og pragmatiske forhold som legger til rette for at slike subjekter kan utelates. Rustens avhandling presenterer en kvantitativ analyse av ca. 80,000 uttrykte og ikke-uttrykte subjektspronomen i gammelengelsk og ca. 100,000 uttrykte og ikke-uttrykte subjektspronomen i middel- og tidlig moderne engelsk. Dette materialet danner bakgrunnen for testing av tidligere framsatte hypoteser.

Avhandlingen konkluderer med at gammelengelsk ikke kan ha vært et nullsubjektspråk på linje med f.eks. italiensk. Det påvises heller ikke klare forskjeller mellom gammelengelske dialekter med hensyn til subjektsutelatelse. Ved hjelp av logistiske regresjonsanalyser demonstreres det at sammenhengen mellom subjektsutelatelse og en rekke språklige og ikke-språklige variabler er svært svak. Avhandlingen argumenterer mot at fraværet av subjektspronomen er avhengig av tilstedeværelse av identifiserende personendelser på verbet, og viser at teorier som knytter subjektsutelatelse til tematisitet også er problematiske.

Personalia:

Kristian A. Rusten (f. 1985) har mastergrad i engelsk lingvistikk fra Universitetet i Bergen (2010), og er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Bergen.