Hjem
Nye doktorgrader

Cholinemetabolismen i relasjon til livsstilssykdom og død

Gard Frodahl Tveitevåg Svingen disputerer torsdag 7. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Components of the choline oxidation pathway in relation to acute myocardial infarction, type 2 diabetes and mortality. Prospective observational studies among patients with suspected or verified coronary heart disease in Norway".

Hovedinnhold

Hjertekarsykdom og diabetes er blant de viktigste årsakene til død og sykelighet, men eksakt hvilke prosesser som bidrar til sykdomsrisiko er enda ikke kartlagt. Tidligere studier har antydet at omsetningen av choline kan ha betydning både for hjertekarsykdom og diabetes. Choline kan dannes i kroppen, men syntesekapasiteten er for liten og vi må derfor få tilført choline gjennom kosten, blant annet fra egg.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssjukehus, med lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid. Datagrunnlaget er basert på langtidsoppfølgning av nesten 8000 pasienter med stabil angina pectoris (hjertekrampe) eller hjerteinfarkt.

Hovedhensikten i dette prosjektet har vært å undersøke om blod- og urinkonsentrasjoner av choline og ulike cholinemetabolitter kan knyttes til risiko for senere hjerteinfarkt, type 2-diabetes og død.

Doktorgradsarbeidet er publisert som tre selvstendige vitenskapelige artikler og viser at nivåer av ulike cholinemetabolitter i blod eller urin er assosiert med økt risiko for senere hjerteinfarkt og død, og type 2-diabetes. Metabolittene kan derfor potensielt tjene som risikomarkører uavhengig av markører som i dag brukes rutinemessig. Resultatene kan også peke på mekanismer for sykdomsutvikling og vil motivere til studier av cholineinntak i relasjon til livsstilssykdom.

Personalia

Gard Frodahl Tveitevåg Svingen er født i 1978 på Kapp i Østre Toten kommune, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen 2003. Han har siden 2006 vært bosatt i Bergen og er i dag ansatt som lege i spesialisering ved Hjerteavdelingen Haukeland universitetssykehus. Han er gift med Renathe og har tre barn.
Hovedveileder: Prof dr. med. Ottar Kjell Nygård. Medveiledere: Prof dr. med. Per Magne Ueland og PhD Eva Kristine Ringdal Pedersen, alle Haukeland universitetsykehus og UiB.