Hjem
Nye doktorgrader

Lungehelse etter ekstremt for tidlig fødsel

Maria Vollsæter disputerer fredag 22. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Long term respiratory consequences of extreme preterm birth – a regional cohort study».

Hovedinnhold

I Norge fødes årlig 300-400 barn ekstremt for tidlig, mer enn 3 måneder før termin eller med fødselsvekt under 1 kg. Tidligere overlevde få, i dag vokser de fleste opp. Barna må tilbringe store deler av fosterlivet utenfor mors liv. Vi mangler kunnskap om hvordan de utvikler seg senere i livet.
Fødsel tidlig i svangerskapet innebærer at kroppens umodne organer må utvikles utenfor livmoren. Normalt fungerer fosterets morkake som «lunger» og besørger gassutvekslingen, hos premature må umodne lunger overta. Dette betyr oftest behov for mekanisk pustehjelp (respirator) og surstoff, og omfattende intensivbehandling. De siste 20-30 årene har helsevesenet gradvis blitt flinkere med slik behandling. Økt overlevelse hos stadig mer umodne barn kan samtidig også øke risikoen for skade.

Utgangspunktet for arbeidet var tre grupper barn og unge voksne født ekstremt for tidlig i Bergen og Stavanger i periodene 1982-85, 1991-92 og 1999-2000. De ble undersøkt sammen med terminfødte kontroller. De tidlig fødte hadde dårligere lungefunksjon enn terminfødte, både før og etter pubertet og i ung voksen alder. Utvikling av lungefunksjon fra barn til ung voksen foregikk parallelt hos premature og terminfødte, uten innhentningsvekst eller tidlig aldersrelatert tap. De premature hadde betydelig hyperreaktivitet i luftveiene, også som unge voksne. Barn født for tidlig ved tusenårsskiftet hadde bedre lungefunksjon enn sammenlignbare barn født tilsvarende prematurt 8 år tidligere, spesielt de som hadde vært sykest i nyfødtperioden. Bedre lungefunksjon var assosiert med nye og bedre behandlingsmetoder. Det var spesielt oppmuntrende at denne positive utviklingen foregikk samtidig som overlevelsen økte blant de minste og mest umodne barna, noen av dem født opptil 4 måneder for tidlig. Selv om studien var relativt liten kan den tolkes slik at bedre behandling av premature nyfødte leder til både økt overlevelse og til et bedre liv for de som overlever.

Personalia:
Maria Vollsæter (1977) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo (2002) og spesialist i Barnesykdommer. Hun er overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, hvor hun har vært ansatt siden 2004. Arbeidet utgår fra «Oppfølgingsgruppen etter prematur fødsel» ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus. Hun har vært tilknyttet Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen fra 2010-2015.