Hjem
Nye doktorgrader

Vold, maskulinitet og utviklingsinngrep i Nyangatom, i Sørvest Etiopia

Elias Bedasso disputerer fredag 22.4.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Living on the Margin. Masculinity, Violence and Development Intervention in Nyangatom, Southwest Ethiopia”

Hovedinnhold

Avhandlingen fokuserer på Nyangatom-folket, en agro-pastoral folkegruppe som lever sørvest i Etiopia. Basert på Nyangatom-folkets egne perspektiver utforsker Bedasso samspillet mellom vold, maskulinitet og utviklingsinngrep. Gjennom en drøfting av en historisk etnografi som spenner over mer enn ett århundre viser avhandlingen utfordringer knyttet til kontakten mellom Nyangatong og omkringliggende grupper, og deres tilpasningsstrategier i dette møtet. 

Hovedfunnene viser at på slutten av det nittende århundre og inn i det første tiår av det tjuende århundre etablerte Nangatom-segmenter seg i bosettinger langs elvene Kibish og Omo, i grenseområdene mellom Etiopia, Kenya og Sør-Sudan. Dette førte til ulike former for kontakt. Bedasso utforsker både den komplekse relasjonen mellom Nyangatom og ulike lokale nabogrupper, og konsekvensene av en økende kontakt og konflikt med de langt sterkere militære styrker fra Etiopia og fra koloniområdene kjent som Britisk Øst-Afrika og Det Anglo-Egyptiske Sudan.

Bedasso drøfter Nyangatomsamfunnets komplekse sosiopolitiske struktur. Eksistensen av generasjons- og alders-sett gav dem en fordel i konkurranse med andre i kampen om å bosette seg i nedre Omo-dalen. Denne typen sosial organisasjon gjorde det mulig for dem å ta opp i seg andre og svakere grupper og innlemme dem i dette systemet. En historisk analyse av Nyangatom klantradisjoner og opphavsmyter er derfor meget viktig for å forstå identitetsprosessene som muliggjorde deres utvikling som en egen gruppe.

Nyangatom-samfunnet ble sterkt påvirket av kontakten med den etiopiske staten, og andre koloniale makter. Helt siden inkorporeringen i Etiopia har forholdet  mellom både den etiopiske stat og den britiske kolonimakten i nabolandene og Nyangatom blitt gjennomsyret av dikotomien ‘sivilisasjon’ versus ‘de primitive’. Gjennom kontakten ble våpen en viktig faktor. Våpen som først ble brukt for å beseire Nyangatom og andre grupper i regionen, fikk etter hvert en sentral rolle i Nyangatom-folkets eget sosiale liv. Tilgangen til våpen påvirket deres forhold til andre grupper, gjennom ustanselige konflikter og voldsbruk i regionen, og våpen ble en faktor i spenningsfylte indre relasjoner mellom alders- og generasjons-sett.

Personalia:

Elias Bedasso har en BED i historie fra Debebu University, Etiopia (2003) og en MA i sosialantropologi fra Addis Ababa University (2007). Etter fullført mastergrad har han hatt ulike stillinger i institusjoner for høyere utdanning. Bedasso jobbet ved Arba Minch University i totalt syv år før han i 2009 ble universitetslektor ved Hawassa University. I august 2010 begynte han på MPhil programmet ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.