Hjem
Nye doktorgrader

Trening av pasienter med innoperert hjertestarter

Kjetil Isaksen disputerer 29. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Exercise training in patients with heart failure and an implantable cardioverter defibrillator: Review of existing data, shock anxiety, feasibility and effects of an aerobic interval training intervention ”.

Hovedinnhold

Pasienter som har overlevd hjertestans, men også noen pasienter med betydelig hjertesvikt kan få tilbud om en innopererbar hjertestarter, også kalt implantable cardioverter defibrillator (ICD), for å forebygge plutselig hjertedød. Dersom en potensiell farlig, rask hjerterytme oppstår kan denne behandles ved at hjertestarteren utløser et strømstøt som avbryter den farlige rytmen. Selv om pasientgruppen med ICD er økende, vet vi lite om hvordan disse pasientene bør forholde seg i forhold til fysisk aktivitet og trening. Dette til tross for at de vanligste underliggende hjertesykdommene som fører til ICD (koronarsykdom og hjertesvikt) har veldokumenterte effekter av fysisk aktivitet på forlenget overlevelse, mindre sykelighet og bedret livskvalitet.

Hovedhensikten med avhandlingen var å kartlegge kunnskap om treningsbasert rehabilitering av ICD pasienter, samt å undersøke forekomst av støt-engstelse blant ICD pasienter. Det ble også utført en kontrollert intervensjonsstudie for å undersøke gjennomførbarhet og effekt av høy-intensiv intervalltrening blant pasienter med hjertesvikt og ICD.

Resultatene som presenteres i avhandlingen viser at selv om det foreligger få studier på trening av pasienter med ICD er ikke trening forbundet med fare eller økt sjanse for ICD sjokk i denne pasientgruppen. De fysiologiske treningseffektene er også gode. Kartleggingen av støt-engstelse viste at ICD-bærere som har opplevd støt fra hjertestarteren eller forstyrrelse i hjerterytmen, rapporterte mer støt-engstelse enn de som ikke har opplevd dette.

Studien med intervalltrening viste at denne treningsformen var  gjennomførbar og effektiv i pasientgruppen med hjertesvikt og ICD. Selv om studien er for liten til å konkludere vedrørende sikkerhet ble det ikke registrert treningsassosierte uønskede hendelser. Treningsintervensjonen hadde gunstige effekter på livskvalitet, men det var ikke mulig å måle noen effekt på betennelsesprosesser i kroppen som spiller en viktig rolle ved hjertesvikt.

Personalia

Kjetil Isaksen (1975) er utdannet lege ved det medisinske fakultet i Praha, Tsjekkia (2002). Han er spesialist i indremedisin og gastroenterologi og jobber som overlege ved medisinsk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. Isaksen har i perioden 2011-2016 vært tilknyttet Klinisk institutt 2, UiB som ph.d. -kandidat. Doktorgradsarbeidet er utført ved Stavanger Universitetssykehus under veiledning av professor Alf Inge Larsen (hoved) og Peter Scott Munk (bi).