Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Støy i Sjøforsvaret

Kaja Irgens-Hansen disputerer 06.05.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Effects of noise exposure among navy personnel. Hearing loss and cognitive performance".

Hovedinnhold

Det har i flere år vært økt oppmerksomhet rundt arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret, blant annet relatert til støy. En spørreskjemaundersøkelse i 2002-2003 viste redusert hørsel hos mange, og støynivået ble opplevd som høyt. Støy gir ikke bare hørselstap, men kan også føre til redusert oppmerksomhet som igjen kan føre til redusert operativ evne og i verste fall ulykker til sjøs.

Det ble derfor iverksatt en undersøkelse som tok sikte på å kartlegge hørselstap i Sjøforsvaret målt med audiometri. Et annet mål var å undersøke i hvilken grad støy kan påvirke oppmerksomhet. Dette ble gjort ved å undersøke hvor raskt og nøyaktig personellet reagerte etter å ha vært utsatt for støy. I 2012 ble alt seilende, fast personell i Sjøforsvaret invitert til å delta i undersøkelsen, og data fra vel 600 personer inngikk i analysene.

Hørselstap ble påvist hos 31,4 %. Forekomsten av hørselstap var altså betydelig høyere enn det man fant i spørreskjemaundersøkelsen i 2002-2003, der 24 % anga redusert hørsel. Den var også betydelig høyere enn det som ble funnet i levekårsundersøkelsen utført av Statistisk sentralbyrå i 2003 der 3 % av alle arbeidstakere anga hørselstap. Hørselstap var vanligst blant dem som arbeidet i maskinrom og på broen, og blant dem som hadde vært lengst til sjøs. Fra 2012 til 2014 fikk 23 % påvist en reduksjon i hørsel. Reduksjonen ble særlig påvist hos personell som var eksponert for vedvarende sterk støy og for støy i forbindelse med skyting. Redusert oppmerksomhet ble funnet hos personell som hadde vært utsatt for høye støynivåer.

Det har tidligere ikke vært kjent i hvilken grad støyeksponering i Sjøforsvaret kan føre til redusert hørsel og oppmerksomhet. Det bør tas hensyn til denne nye informasjonen ved utforming av arbeidsplasser i fremtiden både i Sjøforsvaret og i andre virksomheter med tilsvarende eksponering. Støynivået må reduseres, bruk av effektivt hørselvern bør sikres, og hørselen hos den enkelte bør følges opp over tid.

Personalia
Kaja Irgens-Hansen (f. 1982) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2007. Hun arbeider som lege i spesialisering ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og er utført under veiledning fra professor Bente E. Moen og professor Magne Bråtveit.