Hjem
Nye doktorgrader

Naturen er ikke hva den engang var

Gisle Andersen disputerer fredag 20.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)".

Hovedinnhold

I avhandlingen utforsker Andersen hvordan norsk miljøpolitikk har utviklet seg i etterkrigstiden. Særlig analyserer han hvordan miljøpolitiske beslutninger i Stortinget har blitt begrunnet, og hvordan disse begrunnelsene har endret seg over tid.

Den historiske analysen i avhandlingen gir ny innsikt i hva som på ulike tidspunkt har blitt definert som et miljø- eller forurensingsproblem og hvordan slike prosesser kan studeres. For å forstå fremveksten og utviklingen av miljøpolitikken, er det vesentlig å studere hvordan vitenskapsbasert ekspertise på ulike tidspunkt er blitt sammenvevd med politiske hensyn og mål. Perspektivet gir også grunnlag for å forstå historiske endringer i begrunnelsene for hvorfor natur bør beskyttes. Fra å handle om å verne natur fra mennesker (naturvern), har miljøpolitikken i økende grad handlet om å beskytte menneskenes livsmiljø (miljøvern).

Avhandlingen gir også viktige bidrag til forståelsen av dagens miljøpolitikk. Den viser at miljøpolitiske beslutninger som hovedregel er menneskesentrert. Når Stortinget begrunner hvorfor naturmiljøet bør beskyttes, er det som hovedregel med henvisning til naturens nytteverdi for mennesker, ikke fordi naturen har egenverdi. De siste tjue årene har miljøpolitikk i økende grad handlet om å beskytte økologiske systemer. Et sentralt prinsipp er at funksjonene til økosystemet ikke skal påføres uopprettelig skade. Forurensning som antas å ikke skade funksjonene til økosystemer blir ofte akseptert. Tilnærmingen legger opp til at økosystemer kan og skal forvaltes gjennom et omfattende måle- og kontrollapparat. Andersen viser at dagens miljøpolitikk derfor stiller til dels urealistisk høye krav til kunnskapen om komplekse økosystemsammenhenger.

Personalia:

Gisle Andersen er fra Bergen og har hovedfag i sosiologi fra UiB i 2007. Avhandlingsarbeidet har vært finansiert som et personlig doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd og programmet Miljø 2015. Prosjektleder og veileder har vært Professor Olav Korsnes.