Hjem
Nye doktorgrader

Fattige i Kenya og Zambia - fra avhengige klienter til frie borgere?

Ingvild Aagedal Skage disputerer fredag 27.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The urban poor as citizens and clients – enacting political agency through political parties and social movements in Kenya and Zambia».

Hovedinnhold

I mange av verdens utviklingsland er majoriteten av den urbane befolkningen fattige, som bor og arbeider ulovlig i slummer og den uformelle økonomien. Denne studien undersøker om økende demokratisering i Kenya og Zambia har gitt de sårbare fattige en mulighet til å påvirke sin situasjon gjennom politiske partier og sosiale bevegelser.

Avhandlingen viser først og fremst at opposisjonspartier og sosiale bevegelser nå mobiliserer de urbane fattige. Stemmerett og flere demokratiske rettigheter har gitt urbane fattige større mulighet til å støtte politikere eller organisasjoner som fremmer deres sak. Resultatet har vært formulering av ny politikk og lover som skal beskytte og fremme de fattiges interesser, enten som uformelle leietakere, gateselgere, handelsfolk eller huseiere.

Samtidig blir de fattiges autonomi konstant utfordret av deres angivelige representanter i politiske parti og organisasjoner. Politiske eliter har brukt uformelle markeder og slummer til å skaffe seg økonomiske og politiske ressurser. De har dermed en egeninteresse i å beholde de urbane fattige som avhengige politiske klienter. Dette gjør politikerne ved å systematisk begrense de fattiges tilgang til informasjon og demokratisk beslutningstaking, men også gjennom tvang/vold.  

Medlemsbaserte organisasjoner, som hevder å være bevegelser av og for de urbane fattige, har på sin side vært avhengige av ressurser fra internasjonale organisasjoner/donorer. Denne avhengigheten gjør at organisasjonene kan bli mer ansvarlig ovenfor eksterne aktører enn sin egen medlemsbase. I tillegg kan verv i slike organisasjoner gi tilgang på politisk og økonomisk innflytelse. Dette skaper lignende insentiv for å gjøre de urbane fattige til klienter som den partipolitiske eliten har.

Til tross for at de urbane fattige er med på å endre politikk, viser også funnene at uten informasjon, kollektiv beslutningstaking og frihet fra tvang, har de fattige fortsatt begrensede muligheter til å handle som autonome borgere gjennom nye demokratiske kanaler.

Personalia:

Ingvild Aagedal Skage (født 1983) er universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. I tillegg jobber hun som koordinator ved Centre on Law and Social Transformation. Under avhandlingen har hun vært ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor hun også tok sin master- og bachelorgrad. Veilederne var Lise Rakner og Ragnhild Muriaas. Tidligere har Ingvild også jobbet på Chr. Michelsen Institutt.