Hjem
Nye doktorgrader

Henvisningens kvalitet kan være avgjørende

Miriam Hartveit disputerer 22. juni 2016 for ph.d.-graden ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen “Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care - A mixed method study of the quality of referral information and the referral letters’ potential impact on quality of care”.

Hovedinnhold

Inngangsbilletten til sykehusbehandling er henvisningen fra fastlegen. Den er grunnlaget for vurderingen av om og eventuelt når du skal få spesialisthelsetjeneste, og for å planlegge innholdet i helsetjenesten du skal få. Men inneholder henvisningen nødvendig informasjon for at du skal få den helsetjenesten du trenger når du trenger den? Om ikke, hvilke konsekvenser kan det ha for deg?

Hartveits forsking gir en ny og helt nødvendig forutsetning for målrettet og systematisk forbedring av informasjonsoverføring i den kritiske overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Forskningen er et viktig bidrag for å sikre befolkningen nødvendig tilgang til gode spesialisthelsetjenester og koordinert hjelp på tvers av helsetjenester.

Mange studier har vist at henvisninger mangler informasjon. Men det er usikkert hvilken informasjon som er særlig viktig, og hvordan manglende informasjon påvirker kvaliteten på helsetjenesten som ytes. Det vi vet er at når ansvaret for pasienten overføres mellom helsepersonell, utgjør utilstrekkelig informasjon en hovedtrussel for pasientene i form av skader og manglende helsehjelp.

Hartveit presenterer i sin avhandling en systematisk utviklet standard for hvilken informasjon henvisning til spesialisert psykisk helsevern bør inneholde. Sammenlignet med tidligere standarder anbefaler den sterkere oppmerksomhet på pasientens egne målsettinger og ønsker og på nettverket av hjelpetiltak som spesialisthelsetjenesten skal inngå i. Videre har Hartveit utviklet og testet et instrument (QRef-MH) for å måle kvaliteten på henvisninger på en korrekt og troverdig måte. Fire indikatorer er funnet egnede for å måle betydningen at gode henvisninger. Disse er knyttet til korrekt prioritering, forsinkelse i prosessen for å vurdere henvisning, ventetid for pasienten i forhold til alvorlighetsgrad, og riktig henvisning med tanke på tid og innhold. Studien er nyskapende både med hensyn til metode og involvering av brukerperspektivet.

Personalia:

Miriam Hartveit (f. Bye) er født i 1972 og vokste opp i Marker kommune i Østfold. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi fra Universitetet i Bergen. Hennes hovedstilling er i Seksjon for forsking og innovasjon i Helse Fonna HF, med bistilling ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, der hun er fagansvarlig for «Kvalitetsforbedring i helsetjenesten».