Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lokal næringsutvikling i olje- og gassektoren i Ghana

Austin Dziwornu Ablo disputerer mandag 27. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «From local content to local participation? Exploring entrepreneurship in Ghana’s oil and gas industry».

Hovedinnhold

Rollen utvinningsindustri spiller i utviklingsland er omstridt både akademisk og politisk. Den dominerende oppfatningen er at naturressursutvinning i Afrika sør for Sahara er negativ for den økonomiske utviklingen. Politisk stabilitet og institusjonell kapasitet til å initiere, iverksette og kontrollere ulike lover, samt makroøkonomisk politikk, blir i økende grad trukket fram som avgjørende for et lands mulighet for positiv utvikling gjennom naturressursutvinning.

Ghana startet kommersiell oljeproduksjon i 2010 og vedtok i 2013 en lov om nasjonal deltakelse (‘local content’) for å fremme Ghanesisk næringsutvikling i olje- og gassektoren og spre synergieffekter til resten av den ghanesiske økonomien. Gjennom relasjonelle geografiske perspektiver som vektlegger økonomiske handlingers sosiale og kulturelle forankring i en lokal kontekst, undersøker Ablo hvorvidt loven om nasjonal deltakelse forbedrer mulighetene i petroleumssektoren for ghanesiske små- og mellomstore bedrifter. Avhandlingen belyser komplekse sosiale prosessers betydning for naturressursutvinningens virkning på samfunnsutviklingen.

I avhandlingen drøfter Ablo hvordan ghanesiske entreprenører aktiverer ulike ressurser i sine forsøk på å få innpass i petroleumssektoren. Den undersøker også i hvilken grad og hvordan det statlige Enterprise Development Centre (EDC) forbedrer mulighetene for ghanesiske bedrifters deltakelse i oljeindustrien. Den finner at selv om opplæring øker bedriftenes kompetansenivå, er EDC-tiltakene utilstrekkelige for å fremme lokale bedrifters etablering i oljeindustrien. Avhandlingen viser også hvordan maktforhold mellom multinasjonale selskaper, statlige institusjoner og lokale bedrifter skaper ulike muligheter for de ghanesiske bedriftenes deltakelse i petroleumssektoren.

 

Personalia:

Austin Dziwornu Ablo (f. 1985) har en bachelorgrad i geografi og ressursutvikling fra Universitetet i Ghana og en mastergrad i utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen. Han har vært tilknyttet Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, som stipendiat siden 2013.