Hjem
Nye doktorgrader

Delirium etter hjerteklaffkirurgi hos de eldste eldre

Leslie SP Eide disputerer torsdag 25. august 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Delirium after Aortic Valve Therapy - A Prospective Cohort Study of Octogenarian Patients following Surgical Aortic Valve Replacement and Transcatheter Aortic Valve Implantation”.

Hovedinnhold

Avhandlingen viser at delirium (akutt forvirring) er en vanlig komplikasjon som gir uheldige følger hos eldre etter invasiv behandling for alvorlig forsnevring av hjertets aortaklaffer (aortastenose). Delirium er en vanlig men mindre kjent tilstand. Alle kan utvikle delirium hvis påkjenningen på hjernen blir kraftig nok, men alvorlig syke mennesker og eldre er spesielt utsatt. Delirium kan bli forvekslet med demens, depresjon og/eller psykisk sykdom. Dette gjør at noen pasienter kan bli feilaktig diagnostisert som demente eller psykotiske, mens andre blir liggende i sengene sine uten å tilkalle nødvendig oppmerksomhet. Eldre pasienter får oftere enn før tilbud om hjerteoperasjoner. Dette gjelder både tradisjonell hjerteklaffkirurgi (SAVR) og nye teknikker som kateterbasert aortaklaffinnsetting (TAVI).

Formålet med avhandlingen har vært å undersøke hvor utbredt delirium er hos pasienter 80 år og eldre etter behandling med SAVR eller TAVI, samt å studere ulike faktorer knyttet til utviklingen av delirium i denne pasientgruppen. Avhandlingen omhandler også selvrapporterte fysisk og mentale konsekvenser av delirium én og seks måneder etter behandlingen, og årsak til reinnleggelse og død hos pasienter med og uten delirium i samme tidsperiode.

Eide viser i sin avhandling at eldre pasienter som ble operert med SAVR utviklet delirium oftere. Dessuten, var delirium etter SAVR mer uforutsigbar i det postoperative forløpet enn etter TAVI. Én måned senere rapporterte pasientene med delirium lavere fysisk funksjon, men etter et halvt år var funksjonen igjen på samme nivå som før behandlingen. Det var imidlertid ingen negative endringer i kognitiv (mental) funksjon over tid, selv hos de pasientene som opplevde delirium. Dette er oppmuntrende, og står i motsetning til resultater fra deliriumsforskning etter eksempelvis hoftebrudd. Videre analyser viser imidlertid at delirium er en risikofaktor for nye sykehusinnleggelser og for dødsfall hos eldre pasienter behandlet med SAVR eller TAVI.

Personalia:
Leslie Eide har bachelorgrader i gerontologi og i sykepleie, samt mastergrad i gerontologi fra USA. Siden 2012 har hun vært fulltids stipendiat ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Professor Tone M. Norekvål har vært hovedveileder, mens professorene Anette H. Ranhoff, Bengt Fridlund og Jan Erik Nordrehaug har vært medveiledere.

Hvis du vil vite mer om forskning til PROCARD-gruppen, som Leslie Eide har vært en del av, kan du gå inn her