Hjem
Om UiB

Referat fra møte 13.09.17

Hovedinnhold

Referat fra møte nr. 3/17 i Råd for samarbeid med arbeidslivet

Tid: 13.00-15.00

Sted: Media City Bergen

Til stede: Dag Rune Olsen, Oddrun Samdal, Marianne Nielsen (dir. Bymuseet), Leif Sigurd Danielsen (rektor Nordahl Grieg), Roger Pilskog (LO), Kjell Bernstrøm, Heidi Espedal, Christen Soleim, Ingar Myking, Ann Margret Hauknes, Espen Dahle, Synnøve V Svardal (referent).

Forfall: Lena Westjord (Alumnusrepresentant/Arbeidstilsynet), Jarl Giske (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), Rune Indrøy (Universitetsdirektørens kontor UiB), Torstein Selvik (ACE Capital), Tom Knudsen (NHO), Guri Rørtveit (Instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin), Jonas Nikolaisen (studentrepresentant), Lars Sørgård (Konkurransetilsynet).

1. Omvisning i UiBs lokaler av Ole J. Mjøs
 

2. Innledning og velkommen

Oddrun Samdal ønsket velkommen til årets tredje møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Presentasjon av Media City Bergen.

3. Professor, og faglig leder for UiBs forsknings- og undervisningsprogram i Media City Bergen Ole J. Mjøs fortalte om hvordan UiBs fagmiljø jobber som en del av klyngen.
 

Media City Bergen

 • Den første av flere kunnskapsklynger
 • Modell for samarbeid mellom næringsliv, forvaltning, samfunn
 • Nye utdanninger, innovasjon og utviklingsprosjekter gjennom partnerskap
   

Hva gjør vi?

 • Langsiktig kompetansebygging
 • Innovasjons- og forskningsprosjekter
 • Utdanning av mennesker med relevant kompetanse på alle nivå
   

MCB et Kraftsenter

Kompetanse

 • Ønsker å ta en posisjon innen undersøkende journalistikk
 • Har p.hd-er som jobber med teknologiutvikling hos UiB/Vizrt


Samarbeid

 • Kontakt direkte mellom UiB, næring og forvaltning
 • Må snakke med omverdenen ofte og mye – bygge opp tillitsforhold
 • Kontakt gjennom NCE Medias styre og advisory board

Under planlegging

 • CIMIC – Centre for Innovation in the Media and Creative Industries
 • En respons på næringens behov
 • Går sammen med 8 selskap: tv, film, musikk, dataspill (små selskaper som ikke sitter i MCB, og som er med på å sette Bergen på musikk- og dataspillkartet) Disse har klyngepartnerne lyst  til å bli kjent med.
   

4. Anne Jacobsen, CEO NCE Media presenterte bakgrunn, funksjon og rolle. Viste eksempler fra klyngemedlemmenes bragder.
 

Bakgrunn

 • NCE Media (en av 14 i landet)

Seks ansatte, fasiliterer innovasjon i mediaklyngen som helhet
 

Jobber med

 • Skape møteplasser – at medlemmene møter hverandre
 • Fou-arbeid
 • Skaper møteplasser – der bransjene og selskapene møter fou-miljøer og forskningsmiljøer
 • Viktig å ha forståelse for andres roller og oppdrag – hvordan kan vi skape synergier og vekst
 • Koble forskning og innovasjon på tvers – kan vår kunnskap brukes i andre bransjer
 • Hva er mediebransjen i dag?
 • 103 medlemmer i medieklyngen


Innovasjonssamarbeid

 • Eksempel OL i Rio. Der samarbeidet vi på tvers og hadde ett av to studioer inne på området under OL – kun lille TV2 og giganten NBC fikk til dette.
   

Hva gjør vi?

 • Gode resultater: 103 medlemmer, 18 nye spin-offs, 229 jobber, lanserer nye innovasjoner hvert år
 • Samarbeid er en nøkkel – innovasjon skjer ikke per e-post – klyngen setter spesielt pris på det vi gjør sammen med UiB
 • Konferansesamarbeid med UiB
 • Arrangerer Show and tell: møteplass der medlemmene presenterer case. 
   

5. Handlingsplan samarbeid med arbeidslivet

Presentasjon av format og innhold for andre utkast av Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet. Gjennomgang ved rektor Dag Rune Olsen.
 

Ved UiB er det laget en mal for handlingsplaner, som også denne handlingsplanen skal følge. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som har ansvar for arbeidet, bestående av kommunikasjonsdirektør Ingar Myking, direktør for Forskningsadministrativ avdeling Heidi Annette Espedal, og direktør for studieadministrativ avdeling Christen Solheim, samt et sekretariat. Arbeidet er delt inn fire områder: livslang læring, forskning, innovasjon og kommunikasjon. 

Tilbakemeldinger fra rådet:

 • Livslang læring delmål 2 og 3: Balansere arbeidsliv og NHO-samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner
 • Ta inn skolesamarbeid innenfor innsatsområdene Forskning og Innovasjon, på lik linje med Livslang læring
 • Hvordan skal man måle om målene er nådd?
 • Samarbeid om rekruttering er viktig under «Livslang læring»
 • Koplingen til yrkesfag og arbeidsdelingen mellom universitetet og fagskolene
 • Hvordan måler vi måloppnåelse?
 • Vi bør ha en underveisrapportering på oppfølging av handlingsplanen til RSA

Progresjon: Planen blir ferdigstilt av sekretariatet og skal godkjennes av universitetsstyret høsten 2017.  

6. Videre arbeid

Neste møte blir første kvartal 2018.  

Forslag til tematikk til neste møte: Koplingen til yrkesfag og arbeidsdelingen mellom universitetene og fagskolene.