Hjem
Om UiB

Referat fra møte 11.04.12

Hovedinnhold

Referat fra møte i rådet

Onsdag 11.april 13 -14.30

Møterommet, 9.etg. Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckelsgate 6.

 

Til stede: Sigmund Grønmo (leder), Kari Amble, Erik Bøckmann, Agnete Haaland, Tommy Johansen, Livar Bergheim, Iselin Høle, Kari Tove Elvbakken (sekretær), Lars Helge Nilsen (møtereferent).

 

Forfall: Tom Knudsen, Roger Pilskog.

Sakliste:

  1. i.                      Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden
  2. ii.                     Referat fra møte 19. januar ble endelig godkjent.
  3. iii.                    Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

 

Sak 4  Utkast til strategi for kontakt og samarbeid med arbeidslivet

I tråd med diskusjonen i og referat fra forrige møte ble det lagt fram et utkast til strategi for det videre arbeidet med kontakt og samarbeid med arbeidslivet. Utkastet ble drøftet og gjennomgått. Rådet stilte seg gjennomgående positiv til det fremlagte utkastet, men spilte inn en del relevante endringsforslag og suppleringer.

Utkastet til strategi for samarbeid med arbeidslivet vil bli oversendt Universitetsstyret for endelig godkjenning, med de endringsforslagene som fremkom i møtet.

 

Sak 5  Neste møte i rådet

Forslag til møtedato vil bli utsendt sammen med møtereferat