Hjem
Om UiB

Referat fra møte 19.01.12

Hovedinnhold

 

Referat fra møte i rådet

Torsdag 19. januar 9-12

Møterommet, 9.etg. Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckelsgate 6.

Til stede: Sigmund Grønmo (leder), Kari Amble, Erik Bøckmann, Agnete Haaland, Tommy Johansen, Tom Knudsen, Roger Pilskog, student Livar Bergeheim, student Jorid Martinsen (vara for Høle), Kari Tove Elvbakken (sekretær), Lars Helge Nilsen (møtereferent).

Forfall: Student Iselin Høle

 

Sakliste:

i. Rektor ønsket velkommen til det første møtet i Råd for samfunnskontakt, og det var en kort presentasjonsrunde rundt bordet.

ii. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

iii. Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

 

Sak 1  Presentasjon av Universitetet i Bergen

Rektor Sigmund Grønmo innledet med en presentasjon av Universitetet i Bergen – dets historie, organisasjon, nåværende virksomhet og oppgaver og mål for framtiden. Rektor la særlig vekt på universitetets strategi for perioden 2011-2015. Videre ble det gitt en presentasjon av planene for renoveringen og ombyggingen av monumentalbygget til Universitetsmuseet. Viktigheten av å få på plass videre finansiering av prosjektet gjennom revidert statsbusjett våren 2012 ble understreket, for ferdigstilling til Grunnlovsjubileet i 2014. 

 

Utsendte dokumenter: Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 – tildelingsbrev for Universitetet i Bergen; U-styresak 56/2011 Opprettelse av Råd for samfunnskontakt; Handlingsplan for UiB og omverden, Strategi 2011 – 2015 for Universitetet i Bergen; Rapport 2010/Planer 2011 for Universitetet i Bergen.

 

Sak 2  Presentasjon av rådets medlemmer og tema for oppfølging

Rådets medlemmer ga en presentasjon av seg selv, og det ble utvekslet tanker og idéer om hvordan rådet kan arbeide. I ordskiftet ble det bl.a. pekt på:

- at rådets medlemmer gjennom sine nettverk kan være en mulig døråpner  for universitetets miljøer til arbeids- og næringsliv;

- at rådet kan bidra til diskusjonen om rekrutteringen til høyere utdanning. En slik diskusjon er viktig bl.a. for å redusere studiefrafall og arbeidsledighet blant akademikere på den ene siden og arbeidsmarkedets behov for fagutdannet og høyt utdannet arbeidskraft på den andre;

- at rådet kan bidra til at flere forskere snakker sammen med og samme språk som folk i organisasjons- og næringsliv, gjenom å skape flere møteplasser for å synliggjøre utfordringer og resultater;

- at rådet kan diskutere samarbeidsformer og strukturer innenfor høyere utdanning i regionen for mer forståelse av diversitetet og samarbeid i samfunnet;

- at rådet kan bidra til større samhandling mellom akademia og næringsliv, ved å invitere til/initiere/bidra til mer randsonevirksomhet og flere forsknings- og næringsklynger;

- at rådet kan bidra til økt debatt og deltakelse fra universitetets ansatte og studenter i kulturlivet;

- at rådet kan bidra til å skape flere praksisplasser i utdanningen og flere bachelor- og masteroppgaver tilknyttet arbeidslivet.

Synspunktene vil bli tatt med i det videre arbeidet i rådet.

 

Sak 3  Neste møte i rådet

Det tas sikte på et nytt møte i rådet i april. Sekretariatet vil sende ut forslag på aktuelle datoer sammen med møtereferatet. Hovedtema på neste møte vil være å diskutere forslag til strategi for kontakt med arbeidslivet