Hjem
Om UiB

Referat fra møte 02.10.12

Hovedinnhold

Referat fra møte i rådet

Tirsdag 2. oktober 09.00 – 11.00

Møterom 3. etasje i Harald Hårfagres gate 1.

Til stede: Sigmund Grønmo (leder), Kari Amble, Erik Bøckmann, Tommy Johansen, Iselin Høle, Roger Pilskog, Kari Tove Elvbakken (sekretær), Berit Øxnevad-Gundersen (møtereferent).

Forfall: Henrik Z. Andersen, Agnete Haaland, Tom Knudsen.
 

Sakliste:

 1. i.                      Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
 2. ii.                     Referat fra møte 11. april ble endelig godkjent
 3. iii.                    Det ble ikke meldt saker til eventuelt

 

Sak 6   Presentasjon av UiB Alumni

Alumnusrådsleder og professor i digital kultur Jill Walker Rettberg presenterte alumnusvirksomheten ved UiB. Rådets medlemmer kom med følgende anbefalinger til UiB om alumnusvirksomheten:

 • Alle som har tatt studiepoeng ved UiB bør omfattes av alumnusordningen, ikke kun de som har en fullført grad. På denne måten vil alle som etter studier ved UiB føler en tilhørighet til universitetet være velkommen til å delta i alumnusordningen.
 • UiB Alumni bør sette seg kvantitative mål, det være seg antall registrerte alumner i alumnusportalen eller andre kvantifiserbare mål.
 • UiB Alumni bør tydeliggjøre hvorfor alumner skal engasjere seg som alumner. Alumnene må føle at de får noe igjen for å være med, det må sikres en god forankring, - allerede hos nåværende studenter.
 • Det bør arrangeres en alumnusdag. Rådet ga mange innspill om en slik dag, som lederen tok med seg til alumnusrådet.   

Powerpoint-presentasjon om UiB Alumni finnes på denne lenken:

http://www.slideshare.net/jilltxt/ui-b-alumnirdet-for-samfunnskontakt-2 

 

Sak 7   Rådets oppfølging av strategi for samarbeid med arbeidslivet

Rektor orienterte om vedtak i universitetsstyret 26.4.2012 om strategi for samarbeid med arbeidslivet. Universitetsstyret har bedt rådet om å prioritere blant de ulike tiltakene i strategien.

Rådet kom frem til følgende prioritering:

 1. Bidra til å utvikle gjensidig forståelse for universitetets og samarbeidspartnernes forskjellige roller og oppgaver.

 Tiltak:

 • Utnytte gamle og nye møteplasser for å utveksle informasjon om universitetets og arbeidslivets ulike oppgaver og roller.
 • Søke samarbeid med lokale, regionale og nasjonale politiske myndigheter i saker av felles interesse.

Merknad: I punktet om møteplasser ønsket rådet også å inkludere alumnusordningen som viktig møteplass. I punktet om samarbeid ønsket rådet å bruke ordet styrke i stedet for søke.

 1. Drøfte utviklingen av universitetets ordinære utdanningsvirksomhet, samt etter- og videreutdanning og bruk av praksisplasser i forhold til langsiktige perspektiver på samfunnets kompetansebehov.

Tiltak:

 • Vurdere UiBs utdanningsprogrammer sett fra arbeidslivet.
 • Bidra til å synliggjøre doktorgradskandidatenes kompetanse for nye områder av arbeidslivet, slik at etterspørselen av slik kompetanse øker. Særlig må mulighetene for bruk av humanistisk og samfunnsvitenskapelig doktorgradskompetanse synliggjøres bredere og mer innovativt.

Merknad: I punktet om UiBs utdanningsprogrammer ønsket rådet også å inkludere følgende punkter:

 • La ulike deler av arbeidslivet presentere sitt syn på fremtidig utdannings- og kompetansebehov for Råd for samfunnskontakt som grunnlag for drøfting og rådgiving.
 • Stimulere til etter- og videreutdanning på bakgrunn av innspill fra partene
 1. Bidra til å synliggjøre den samfunnsmessige verdien av universitetets forskning, forskerutdanning og utdanning i et langsiktig perspektiv

 

Tiltak:

 • BTO forvalter og videreutvikler forskningsresultatene fra universitetet og skaper verdier og arbeidsplasser ved lisensiering og bedriftsetableringer. Denne virksomheten må synliggjøres for omverden på en bedre måte
 • UB utarbeider en analyse over universitetets publiseringsvirksomhet og setter dette inn i en nasjonal og internasjonal sammenheng
 1. Drøfte utviklingen av langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom universitetet og arbeidslivet.

Tiltak:

 • Profilere og videreutvikle Christiekonferansen som godt eksempel på en felles møteplass
 • Legge til rette for mer praktiske veivisere til kunnskap og forskningskompetanse for offentligheten, for eksempel gjennom egnete søkemotorer på universitetets nettsider
 • Partene vil etablere langsiktige samarbeidsavtaler/allianseavtaler som ut fra partenes roller og oppgaver vil styrke samhandlingen i et langsiktig perspektiv

Neste møte i rådet blir i januar 2013. Forslag til møtedato vil bli utsendt sammen med møtereferat.