Hjem
Om UiB

Referat fra møte 04.12.13

Hovedinnhold

800x600

Referat fra møte i rådet

Onsdag 4. desember 2013, kl. 13.00-15.00
Kollegierommet i 1. etasje på Muséplass 1.

Til stede: Dag Rune Olsen (leder), Erik Bøckmann, Ingrid Hovland Holm, Gunhild Kjøsnes,Tom Knudsen, Njaal Neckelmann, Roger Pilskog, Kari Tove Elvbakken (sekretær), Berit Øxnevad-Gundersen (møtereferent).

Forfall: Agnete Haaland, Tommy Johansen.

Sakliste:
i.    Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
ii.    Referat fra møte 8. februar 2013 ble endelig godkjent
iii.    Det ble ikke meldt saker til eventuelt

Sak 3/13    Råd for samfunnskontakt og nytt rektorat
Rektor Dag Rune Olsen presenterte det nye rektoratets tanker om universitetets betydning for samfunnet og viktigheten av å ha et råd for samfunnskontakt som kan utfordre universitetet på dets forhold til aktører i omverdenen. Rektor ønsker at medlemmene skal gi råd og anbefalinger om hvordan universitetet best kan samhandle med samfunnsaktører innen næringsliv, politikk, forvaltning, frivillig sektor og kulturlivet innenfor en regional kontekst med et globalt perspektiv.

Rådet skal være et forum for dialog om viktige tiltak for samhandling mellom akademia og aktører i omverdenen. Rådet kan komme med forslag til tiltak som ledelsen ved universitetet kan ta videre til Universitetsstyret, da gjerne gjennom prosesser som allerede er i gang som for eksempel gjennom arbeidet med ny handlingsplan for UiB og omverden (sak 4/13).

Fra rådets side var det ønskelig med en avklaring på hvilke forventninger det nye rektoratet har til rådets rolle og en presisering av hva rådet konkret skal bidra med, og på hvilke områder. Rektor ga uttrykk for at UiB ønsker innspill spesielt på utdanningsfeltet, da rådet har i særlig oppdrag å se på universitetets relasjoner til arbeidslivet. En ønsker seg for eksempel innspill på hvilke utdanninger det er behov for i arbeidslivet på kort og lang sikt, og hvordan man på en enda bedre måte kan synliggjøre kompetansen til kandidater med grad fra universitetet. Det ble også nevnt viktigheten av å tenke utdanningsløpet i et helhetlig perspektiv, med sømløse overganger i hele utdanningsløpet. Disse tankene tas med i det videre arbeidet i rådet og vil være definerende for saklistene for de neste møtene.

Alle rådsmedlemmene som var til stede ga innspill til rektors presentasjon. I denne runden ble det understreket at de interessentene som medlemmene representerer, svært gjerne ønsker samarbeid med universitetet og ønsker å påvirke hvordan universitetet forholder seg til omverdenen. Det ble fremholdt hvor viktig ressurs studentene er for byen og regionen, særlig når det gjelder engasjement i frivillig sektor. Et konkret eksempel på samhandling mellom studenter og arbeidsliv som ble omtalt av flere medlemmer er «praksis under utdanning». Dette er et tiltak som rådsmedlemmene er opptatt av og positive til, men arbeidet med dette må koordineres slik at slike henvendelser til eksterne aktører blir koordinert og håndtert på en formålstjenlig måte. Det ble vedtatt at det til neste møte i rådet skal lages en oversikt over hvilke praksisemner som eksisterer ved universitetet i dag.

Det ble videre konkludert med at universitetet i tiden mellom rådsmøtene skal etterstrebe å informere rådet om viktige pågående saker og aktuelle konferanser i regi av universitetet.


Sak 4/13     Handlingsplan for UiB og omverden
Universitetsstyret vedtok som det første norske universitet en egen handlingsplan for universitetets forhold til omverdenen i 2009. Handlingsplanen søker å synliggjøre universitetets virksomhet og å utvikle en mer systematisk og målrettet prioritering av de viktigste relasjonene til så vel offentlig forvaltning, som kultur-, samfunns- og næringsliv. En rekke av tiltakene i planen er gjennomført, deriblant etableringen av Kontor for samfunnskontakt, Råd for samfunnskontakt og Christiekonferansen. Det skal nå lages en ny handlingsplan, for videreføring av tiltak og for å identifisere nye tiltak for å styrke forholdet til omverdenen.

Kommunikasjonsdirektør Ingar Myking holdt en presentasjon av status for arbeidet med handlingsplanen.

Rådet bes om å gjøre følgende i arbeidet med handlingsplanen:

-    Kommentere utkast til plan
-    Gi råd om prosessen
-    Være en ressurs for UiB i arbeidet med omverden

Arbeidet med handlingsplanen vil være tema på det neste møtet i Råd for samfunnskontakt.

Vedlegg 1: Presentasjon av UiB og omverden
   
Sak 5/13    Eventuelt

De to neste møtene i rådet blir torsdag 6. februar kl. 09.00-11.00 og torsdag
5. juni kl. 09.00-11.00.

Rådsmedlemmene ble også bedt om å holde av fredag 25. april for deltagelse
på Christiekonferansen og Christiemiddagen.