Hjem
Om UiB

Referat fra møte 06.02.14

Hovedinnhold

 

Referat fra møte i rådet

Torsdag 6. februar 2014, kl. 9.00-11.00
Kollegierommet i 1. etasje på Muséplass 1.

Til stede: Dag Rune Olsen (leder), Erik Bøckmann, Agnete Haaland, Ingrid Hovland Holm, Tommy Johansen, Gunhild Kjøsnes,Tom Knudsen, Njaal Neckelmann, Roger Pilskog, Kjell Bernstrøm (sekretær), Berit Øxnevad-Gundersen (møtereferent).


Sakliste:
i.    Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
ii.    Referat fra møte 4. desember 2013 ble endelig godkjent.
iii.    Det ble meldt en sak til eventuelt fra rektor, men denne ble utsatt til neste møte.

Sak 1/14    Presentasjon av praksis under utdanning
Avdelingsdirektør for Studieadministrativ avdeling Christen Soleim ga en kort presentasjon av praksis under utdanning ved UiB, vedlegg 1.
Formen på praksisordningene er svært forskjellige fra emne til emne, hvor det kan variere fra et lengre kontinuerlig opphold med egne prosjekt til kortere besøk med observasjon. Evalueringsformen varierer også, fra semesteroppgave skrevet om oppholdet til opphold som inngår som en del av læringen til ordinær eksamen. Det ble understreket at det er ønskelig å jobbe mer systematisk på UiB for å få flere fag til å tilby praksisemner. Dette er en sak som blant annet vil bli behandlet i flere møter fremover i Universitetets utdanningsutvalg.
   
Rådet er positiv til at UiB nå vil ha enda større oppmerksomhet på praksis under utdanning, og utfordrer universitetet til å konkretisere en målsetting som viser hvorfor dette tiltaket er bra for både studenter, universitetet og arbeidslivsaktører. Dette vil også være viktig for markedsføring av ordningen. Det er viktig å bruke alumnusnettverket for innsalg av ordningen. Rådsmedlemmene vil være behjelpelige med å spre budskapet om og skape gode holdninger til praksis under utdanning hos arbeidslivsaktørene.

UiB bør også se på muligheten for å inngå rammeavtaler om praksis med eksterne aktører. Rådet var også helt tydelig på at eksterne aktører i tillegg til bedrifter også omfatter andre aktører innenfor offentlig virksomhet, privat sektor og kulturlivet. Det er også viktig å ha en gjennomtenkt strategi på hvordan en slik ordning kan koordineres og administreres.

   

Sak 2/14     Presentasjon av medieklyngen
Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Knut Helland ga en presentasjon av arbeidet med medieklyngen, vedlegg 2.Universitetet i Bergen er en viktig del av planene når Media City Bergen planlegges. Medieklyngen skal samle tunge aktører i media, næringsliv og utdanning i regionen.
Rådet ga positive tilbakemeldinger på presentasjonen og understreket at dette er et viktig og bra tiltak for kunnskapsregionen Bergen.Sak 3/14     Handlingsplan for UiB og omverden
Som oppfølging av møte i rådet 4. desember ga avdelingsdirektør for Kommunikasjonsavdelingen, Ingar Myking, en presentasjon av arbeidet med Handlingsplan for UiB og omverden. Det har vært nytt møte i referansegruppen for arbeidet og synspunktene som kom frem i det møtet ble presentert for rådet. Rådet bes om å komme med innspill til teksten når den foreligger i løpet av våren.