Hjem
Om UiB

Referat fra møte 05.06.2014

Hovedinnhold

<![endif]-->

Referat fra møte i rådet

 

Torsdag 5. juni 2014, kl. 9.00-11.00

Kollegierommet i 1. etasje på Muséplass 1.

 

Til stede: Dag Rune Olsen (leder), Erik Bøckmann, Ingrid Hovland Holm, Tommy Johansen, Gunhild Kjøsnes, Njaal Neckelmann, Roger Pilskog, Kjell Bernstrøm (sekretær), Berit Øxnevad-Gundersen (møtereferent).

 

Forfall: Agnete Haaland, Tom Knudsen.

 

Sakliste:

i.                      Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

ii.                     Referat fra møte 6. februar 2014 ble endelig godkjent.

 

Sak 4/14         Presentasjon av aktuelle saker ved UiB

           
Rektor Dag Rune Olsen presenterte tre aktuelle saker:

1. Klynger

Media City Bergen
Media City Bergen er nylig vedtatt av de samarbeidende partnerne (BT, BA, NRK, TV2, Vizrt og UiB) og skal etableres i Lars Hillesgate 30 (DNBs lokaler) i 2017. Partnerne vil leige lokalene fra Entra Eiendom. UiB ved institutt for informasjons- og medievitenskap vil flytte inn med sine utdanninger innen praktisk medieproduksjon, noe som vil innebære at dagens medieutdanning blir lagt ned i sin nåværende form. Den nye utdanningen skal være rettet mot og rustet for den nye digitale hverdagen og UiB vil få tilgang på ny teknologi og infrastruktur. Studentene vil få møte og ha praksis hos aktørene i bransjen. Satsingen vil gi et løft for både utdanning og forskning innenfor informasjons- og medievitenskap og innenfor informatikk. Etableringen av klyngen vil også være viktig for oppbyggingen av digitalisering ved UiB, både for ordinær undervisning og ikke minst for etter- og videreutdanningsfeltet.

Teknologibygg (EnTek-bygget)
EnTek-bygget er et nytt prosjektert bygg som skal ligge på søndre Nygårdshøyden og huse en teknologi-klynge. CMR, deler av Uni Research, deler av Havforskningsinstituttet og energiaktører inviteres til å flytte inn sammen med studenter og forskere fra UiB. Det blir samarbeid med næringslivet om utstyr, og UiB skal i samarbeid med HiB etablere en sivilingeniørutdanning som vil bli lokalisert i bygget. UiB har i dag utdanninger som kommer til å gjøres om til sivilingeniørutdanninger. Bygget inngår i Science City Bergen og skal finansieres gjennom UiBs eiendomsselskaper. Reguleringsplanen for området er under arbeid. Arkitekter vil komme inn etter at reguleringsplanen er klar. UiB blir utfordret på at dette bygget bør være et flaggskip som miljøvennlig bygg.

 

Marin forskningsklynge – Marineholmen
Arbeidet med samlokalisering av virksomheter innenfor marin sektor har pågått lenge. UiB er allerede godt plassert på Marineholmen med blant annet Institutt for biologi som med sine over 200 ansatte er et av de største instituttene ved UiB. Havforskningsinstituttet og andre marine aktører har blitt enige med UiB om samlokalisering på Marineholmen. DNV-GL vil også bygge nytt bygg og flytte inn på Marineholmen. Det vil søkes om Global Centres of Expertise innen fagfeltet knyttet til den marine klyngen, og UiB har intensjon om å være med på det (søknadene må komme fra kommersielle aktører i samarbeid med forskningsmiljøer).


Helsecampus på Årstadvollen

På tomten til det gamle odontologbygget prosjekteres et nytt bygg som skal huse aktører innenfor helseklyngen, blant annet vil det være samarbeid med kommunehelsetjenesten som har overtatt oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Disse oppgavene krever en større interaksjon med akademia. UiB har gode basalforskningsmiljøer i området. Det vil også bli lagt en inkubatorfunksjon til dette miljøet, og man ønsker et tett og godt samarbeid med BTO for å generere mange patenter.2. Strukturmelding
Regjeringen har kommet med syv punkter for kvalitet for forskning og høyere utdanning, punkter som er godt mottatt i sektoren. Regjeringen har også signalisert at de vil jobbe videre med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. De har plukket ut seks satningsområder: hav, klima, fornybar energi, fremragende forskningsmiljøer, trygg og sikker mat. UiB ønsker å ta disse signalene med inn i strategiarbeidet.

 

Kvaliteten i sektoren må bli bedre og strukturen i sektoren er ikke optimal. Det er for mange miljøer med for få kompetente ressurser og regjeringen har signalisert at de ønsker sammenslåinger. Utfordringen har gått videre til insitutsjonene: hvordan få til samhandling evt. fusjoner med kvalitet for øyet? Sammenslåinger kan skje med tvang. UiB fikk to mastergrader underkjent av NOKUT i siste runde, og dette er noe som blir tatt svært alvorlig fra UiBs side - det skal være kvalitet i all utdanning ved UiB.
 

25. september skal det være et møte i Stavanger med representanter fra sektoren hvor man skal diskutere løsninger på strukturutfordringene. UiBs syn på fusjoner blir lagt frem utpå høsten. UiB mener at forskningsproduktiviteten vil lide ved fusjoner. Det er ofte en dyr og dårlig løsning. UiB ønsker heller å inngå avtaler med de ulike institusjonene for å få til funksjonelle samarbeid.

For eksempel innenfor fag med færre enn 20 studenter. Her må det gjerne foretas en arbeidsfordeling mellom institusjonene. UiB skal ha en gjennomgang av slike studier ved UiB.

UiB har også samarbeid med fylkeskommunen om universitetsskoleprosjektet der det blant annet er inngått avtale med Amalie Skram vgs. I dette prosjektet er det meningen med utveksling slik at forskere foreleser for elever på den videregående skolen og lektorene får tilbud om etter- og videreutdanning. Ordningen innebærer også at elever kan få begynne å ta fag på universitetet mens de fremdeles går på videregående skole.

UiB ønsker i enda større grad å rekruttere studenter fra hele landet, i tillegg til internasjonalt.

 

3. Byggeprosjekter

 

Museumsprosjektet

Sørfløyen i Universitetsmuset blir ny aula for UiB. Ombyggingsarbeidet er i gang og er finasiert over statsbudsjettet. Aulaen skal stå ferdig sommeren 2015. UiB ønsker også bevilgning på statsbudsjettet i 2015 til oppgradering av de museale samlingene i midt- og nordfløyen. Det er viktig å få finansieringen på plass så raskt som mulig da det er svært uheldig at samlingene er utilgjengelige i en lang periode. Bygget er rehabilitert utvendig.

UiB har nylig orientert Hordalandsbenken på Stortinget om saken.

 

Musikkens hus

UiB ønsker å overta Nygård skole og gjøre det til et musikkens hus. Totalkostanden med ombygging er estimert til 600 millioner pga spesialutstyr og innredning, samt en konsertsal. UiB vil samarbeide med kulturlivet og Bergen kommune for å få til dette.

                       
Vedlegg 1: Presentasjon av aktuelle saker

 

Sak 5/14         Status for UiBs etter- og videreutdanningstilbud (EVU)

Saken måtte utsettes på grunn av sykdom.


 

Sak 6/14         Status for arbeidet med UiBs nye strategi for perioden 2016-2022

Arbeidet med å utarbeide ny strategi for Universitetet i Bergen for perioden 2016 - 2022 er i gang. En arbeidsgruppe, som består av prorektor, dekanene fra alle fakultetene og museumsdirektøren, skal lede strategiarbeidet. Forslag til ny strategi skal legges frem for universitetsstyret før sommeren 2015.

Arbeidsgruppen ønsker en kort og presis strategi, utformet gjennom en bred og åpen prosess. Hele universitetssamfunnet, eksterne aktører og partnere inviteres til å komme med innspill. Det vil være åpent høringsmøte på Litteraturhuset 21. oktober der eksterne aktører blir invitert til å komme med innspill i prosessen.