Hjem
#ORG2022
Intern mobilitet

Bedre samhandling ved intern mobilitet

Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern mobilitet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.

Illustrasjonsfoto laboratorium
Hospitering på et annet arbeidssted på UiB kan være en nyttig kompetanseheving for teknisk og administrativt ansatte. Nå oppfordrer universitetsdirektøren til å ta ordningene i bruk.
Foto/ill.:
Eivind Senneseth

Hovedinnhold

Som et ledd i utviklingsprosjektet #ORG2022 blir ansatte og ledere nå oppfordret til å inngå flere avtaler om intern mobilitet som et kompetansetiltak. 

- Ansattmobilitet er bra, både for universitetet og for den enkelte medarbeideren, sier Kjell Bernstrøm. Hvis vi skal bli mer effektive, må vi kjenne hverandre bedre. Bredere kompetanse kan også føre til bedre samarbeid på tvers av nivå og enheter, sier universitetsdirektøren.

Hva er hospitering?

Hospitering vil si at en medarbeider arbeider ved et annet tjenestested i en avtalt periode, som et kompetansehevingstiltak. Tiltaket kan vare i mellom tre måneder og ett år. Hospiteringen kan skje på heltid eller i en prosentandel av stillingen.

Hospitering er frivillig. Det skal avtales mellom leder og medarbeider. Begge kan ta initiativ til en hospiteringsordning, og har sammen ansvar for å finne et egnet arbeidssted for gjennomføring av hospiteringen. Personal- og linjeansvar endres normalt ikke.

Retningslinjene for intern mobilitet i staten legger vekt på at intern mobilitet kan ha mange fordeler:

  • Faglig utvikling, spisskompetanse
  • Kunnskapsoverføring mellom arbeidssteder
  • Bredere erfaringsgrunnlag
  • Nye faglige perspektiver og kunnskaper og kjennskap til flere arbeidsprosesser
  • Økt effektivitet

Avtale for hospitering

Avtaler om hospitering og andre mobilitetsordninger med varighet på mer enn 3 måneder skal gjøres skriftlig.
Avtalen skal blant annet inneholde disse punktene:

  • Mobilitetsordning, periode og stillingsprosent
  • Arbeidsoppgaver og kontaktperson
  • Kostnadsfordeling i hospiteringsperioden

En UiB-mal for en slik avtale er utarbeidet og lagt ut på Ansattsidene.

Mer informasjon om hospitering og de øvrige mobilitetsordningene

Mobilitetsordningene er beskrevet på HR-avdelingens sider om kompetanseheving

Fra regjeringen.no: Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for #ORG2022 dersom dere trenger informasjon om mulige hospiteringssteder og hjelp til å få på plass avtaler.