Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Søknader med konkurransekraft

Fakultetene signaliserer klare ambisjoner om å styrke den eksternt finansierte aktiviteten, og det er svært viktig at vi lykkes i konkurransen om forskningsmidler.

Hovedinnhold

Bakgrunn

Den eksternt finansierte forskningen gir rom for forskning av høy kvalitet. Den styrker rekrutteringsgrunnlaget til vitenskapelige stillinger og gir mulighet for karriereutvikling og etablering av sterke internasjonale nettverk. Fakultetene signaliserer klare ambisjoner om å styrke den eksternt finansierte aktiviteten, og det er svært viktig at vi lykkes i konkurransen om forskningsmidler. Konkurransedyktige søknader må ha høy vitenskapelig kvalitet, og trenger god administrativ støtte gjennom hele søknadsprosessen. Tjenestene må ha høy grad av forutsigbarhet og god tilgjengelighet. Sterkere og tydeligere tjenester til støtte for utvikling av søknader blir etterspurt. Både fakultetene og FA peker på behov for å vurdere arbeidsdelingen mellom nivåene og styrke kvaliteten på tjenestene. Fakultetene ber også om sterkere koordinering mellom FA, ØKA og POA.

 

Mål for delprosjektet

Universitetet skal tilby administrativ støtte av høy kvalitet som bidrar til merverdi og konkurransekraft i søknader om ekstern finansiert forskning.

 

Mandat

På bakgrunn av fakultetenes behov for støtte til utvikling av søknader om eksternt finansiert virksomhet skal arbeidsgruppen:

  • Vurdere og beskrive de administrative tjenestene i alle faser i søknadsprosessen - fra planlegging og målrettet informasjonsarbeid til posisjonering, søknad og kontrakt.
  • Utarbeide forslag til organisering av søknadsstøtten som gis fra sentraladministrasjonen med forslag til oppgaver, innretning, kompetanse og dimensjonering av denne funksjonen.
  • Gi anbefalinger til arbeidsdelingen mellom fakultetene og de sentraladministrative avdelingene (FA, ØA, POA m fl) som sikrer en kompetent og effektiv støtte til forskere som søker eksterne midler.
  • Gi anbefalinger til god arbeidsflyt og verktøy som kan benyttes i søknadsprosessen.
  • Sikre at organiseringen av tjenestene også støtter opp om fakultetenes og instituttenes linjeansvar.

Fakultetenes omfang av søknader varierer og det kan være ulike behov for sentraladministrative tjenester. Arbeidsgruppens forslag skal ta hensyn til dette i sine anbefalinger.

Gruppen skal vurdere hvorvidt det er ulike behov knyttet til ulike finansieringskilder, men det skal legges særlig vekt på utlysninger fra EU og NFR.

Arbeidet bør ses i sammenheng med arbeidet innen delprosjektet « Strategisk arbeid for et anerkjent forskingsuniversitet» og delprosjektet «profesjonell prosjektstøtte» .

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Seksjonssjef Birgit Falch, sekretær er rådgiver Anne Fjellbirkeland

Arbeidsgruppe:  Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth, rådgiver Nils Gunnar Songstad, professor Maurice Mittelmark, professor Roger Strand, professor Rolv Bjerkvig, rådgiver Ellen Hætta, instituttleder Nils Gunnar Kvamstø