Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Service og kvalitet i sentrale tjenester

Tilgjengelighet og forutsigbarhet i administrative tjenester er viktig for å sikre den faglige virksomheten støtte og oppfølging i viktige saker.

Hovedinnhold

Bakgrunn

Tilgjengelighet og forutsigbarhet i administrative tjenester er viktig for å sikre den faglige virksomheten god støtte og oppfølging i viktige saker. Fakultetene ønsker en bedre oversikt over de sentrale avdelingenes tjenester, og et mer profesjonalisert opplegg for mottak av henvendelser. Det gis utrykk for at det er stor grad av personavhengighet når det gjelder tilgjengelighet og responstid på henvendelser. Det etterspørres et felles servicenivå for sentraladministrative tjenester, og det er ønske om å utvikle førstelinjetjenester som gis ved avdelingene. Tjenester knyttet til service og mottak av medarbeidere, studenter og gjester trekkes fram av flere fakulteter. Slike funksjoner er i dag spredt på universitetet både organisatorisk og fysisk.

 

Mål for delprosjektet

De sentraladministrative avdelingene skal ha høy grad av service og god tilgjengelighet i sine tjenester. Førstelinjetjenester fra avdelingene til ansatte og gjester er godt koordinert og rettet mot primærvirksomhetens behov. 

 

Mandat

På bakgrunn av fakultetenes behov for god oversikt og tilgang til de sentraladministrative tjenestene skal arbeidsgruppen:

  • Anbefale tiltak som sikrer en god oversikt og høy grad av tilgjengelighet i de sentraladministrative tjenestene.
  • Utarbeide forslag til felles servicenivå for tjenester ved alle avdelingene med godt opplegg for mottak og behandling av henvendelser fra fakulteter og institutter.
  • Vurdere hvilke servicetjenester og førstelinjefunksjoner som bør gis fra sentrale avdelinger og om slike tjenester kan styrkes ved å samordne tjenestene i en felles servicefunksjon for UiB.
  • Det skal særskilt vurderes hvilke tjenester kan oppnå bedre tilgjengelighet og brukervennlighet gjennom ulike digitale løsninger, og hvilke tjenester som krever en fysisk lokalisering
  • Som del av arbeidet skal gruppen også vurdere fakultetenes innspill til tjenester knyttet til inn- og utreisende forskere. Utredningen fra SA, EIA POA og IT i 2012 skal trekkes inn og utvides med tjenester fra alle avdelingene og UB.

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Seniorrådgiver Henrik Tøndel, sekretær er seniorkonsulent Benedicte Svardal.

Arbeidsgruppe: Seksjonssjef Christine S. Olsvik, underdirektør Agnethe Erstad Larsen, administrasjonssjef Tone Friis Hordvik, instituttleder Jan Heiret, senioringeniør Mette Iversen Heggem