Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Prosjektgruppen for Ou-prosjektet

Hovedinnhold

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av følgende medlemmer:

Prosjektgruppens kompetanse kan utvides ved behov.

 

Prosjektgruppen mandat

I møte 20. juni 2014 vedtok styringsgruppen følgende mandat for prosjektgruppen:

  • Koordinere og gjennomføre prosjektet i tråd med målene for prosjektet og styringsgruppens prioriteringer.
  • Basert på kartleggingen blant fakulteter og avdelinger legge fram forslag til prioriterte innsatsområder og delprosjekter i organisasjonsutviklingsprosjektet.
  • Tilrettelegge arbeidet for de ulike delprosjektene, og påse at disse gjennomføres i tråd med vedtatte framdriftsplaner og ressursrammer.
  • Utarbeide en overordnet kommunikasjonsplan som sikrer at det gis løpende informasjon fra prosjektet til organisasjonen.
  • Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen og legger jevnlig fram status om framdrift og resultater i arbeidet.