Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Digitale tjenester – fornye, forenkle og forbedre

Informasjonside for Ou-delprosjekt 5

Hovedinnhold

Status for oppfølging  av Ou 5 

I tråd med myndighetenes krav til en mer digital statlig forvaltning har Dokumentsenter1 og IT-avdelingen ferdigstilt planen for innføring av digital forsendelse/digital postkasse. Digital forsendelse innebærer at papirbasert post skal erstattes med digitale dokumenter. Planen er utformet i nært samarbeid med Difi og er i tråd med regjeringens digitaliseringsstrategi. Løsningen vil få en gradvis innføring med oppstart i første halvår 2016.

Tjenester rettet mot studenter og ansatte skal så langt det er formålstjenlig være basert på digitale løsninger. På studieområdet ble det høsten 2015 gjennomført et forprosjekt for å identifisere mulige løsninger for å redusere bruk av papirbaserte skjema og etablere ett digitalt brukergrensesnitt for studentene.  Forslaget fra arbeidsgruppen var å sette i gang et prosjekt for å utvikle et grensesnitt for digitale tjenester for studenter som ville løse enkelte av de behovene studentene har. Dette ville imidlertid måtte bygges ut gradvis for å gjelde flere tjenester etter hvert, og gruppen påpekte en del utfordringer for å få dette til. Videre ble det vist til hvilke besparelser det kan være for UiB å digitalisere de ulike tjenestene og anslag på hva det vil koste å utvikle dette for studentene. Forslaget har blitt vurdert og det er konkludert med at det skal vurderes andre tekniske løsninger. Grunnlaget fra prosjektet vil bli tatt videre i prosjektet som nå etableres som "Det selvbetjente UiB» som vil være en del av universitetets samlede strategi for digitalisering.

Rapporten fra arbeidsgruppen ble lagt fram i oktober 2015 og er blitt behandlet av ledelsen ved UiB.