Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Styrker forskerutdanningen

Forskningsadministrativ avdeling får et utvidet ansvar for forskerutdanningen ved UiB.

Nærbilde av to hender med hansker som drypper med pipette i reagensrør.

Hovedinnhold

- Forskerutdanningen er en sentral oppgave for forskningsuniversiterer som UiB. Tjenestene skal videreutvikles og samordnes ved Forskningsadministrativ avdeling (FA), sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen. 

Arbeidsgruppen for Ou 7, «Forskerutdanningen – tilrettelagt for faglige ambisjoner og god gjennomføring» anbefalte en rekke tiltak for å videreutvikle tjenestene knyttet til forskerutdanningen. En sentral problemstilling som ble reist er behovet for å samordne tjenester som i dag er spredt over flere sentraladministrative avdelinger. Arbeidsgruppen anbefalte at FA tok et bredere ansvar for disse tjenestene.

 

I styringsgruppen sin behandling av rapporten ble det særlig lagt vekt på de administrative sidene ved denne virksomheten. De anbefalte en samlet organisering under Studieadministrativ avdeling. Universitetsledelsen falt likevel ned på at Forskningsadministrativ avdeling skal ha et bredere ansvar for forskerutdanningen.

 

- Vi legger vekt på forskerutdanning er en faglig aktivitet som både omfatter forskning og utdanning, og ønsker å samle tjenestene knyttet til forvaltning av forskrift, kvalitetssikring, rutiner og utskriving av vitnemål og rapportering i FA, sier rektor.

Det arbeides nå med å samordne tjenestene gjennom et nært samarbeid mellom FA og øvrige avdelinger.

 

Styringsgruppen for Ou-prosjektet behandlet de fire siste arbeidsgruppenes rapporter i slutten av april, se referat.  Universitetsledelsen vurderer styringsgruppens anbefalinger og arbeider med prioritering av tiltak som skal gjennomføres ved avdelingene.  Prosjektet vil legge ut ytterligere informasjon om oppfølgingstiltak som er besluttet for de fire siste rapportene innen medio juni.