Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Pandemi

– Krisen har vist oss hvor viktig samvirke er mellom aktører

Hvordan fungerer samhandlingen mellom viktige institusjoner lokalt og regionalt når krisen treffer? Dette skal et UiB-ledet prosjekt finne mer ut om mens koronapandemien fortsatt pågår.

Sjukehus skilt
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet «Samvirke om samfunnssikkerhet og beredskap i Region Vestland» er et samarbeid mellom Pandemisenteret ved UiB, NORCE og Bergen kommune.   

Prosjektet er finansiert gjennom midler fra RFF (Regionale forskningsfond Vestland) og kommunen.   

Målet er å få mer kunnskap om håndteringen av krisesituasjoner mellom ulike virksomheter lokalt og regionalt. For eksempel koordineringen mellom kommunen, helsesektoren, nødetater, politi og de frivillige.     

– Bakgrunnen er knyttet til innføringen av samvirkeprinsippet etter 22. juli. Det pålegger alle offentlige virksomheter et eget ansvar for å virke sammen i samfunnssikkerhet og beredskap. Vi skal se på hvordan dette prinsippet oppfattes av ulike aktører som har en rolle inn i håndteringen av en pandemi, sier prosjektleder Kristin Rubecksen ved Pandemisenteret.   

Aktørene står midt i krisen

Pandemi-scenarioet gikk fra å være en av de mest sannsynlige truslene i en norsk kontekst, til å bli en reell krise som aktørene plutselig står midt oppe i.  

– Utfordringen er at aktørene vi skal intervjue er de samme som skal håndtere pandemien. Mye av fokuset vil bli på erfaringene de har gjort seg dette året.   

Selv om det fra faglig hold har blitt advart om pandemi som et sannsynlig scenario i mange år, mener forskerne at verken nasjonale, regionale eller lokale myndigheter har tatt dette tilstrekkelig inn over seg.  

– Dette gjelder særlig beredskapssituasjonen, sier prosjektlederen.  

Bidrar med doktorgrad

Som en sentral del av forskningen, deltar PhD-student Alfa Sefland Winge i Bergen kommune med et doktorgradsprosjekt om samvirke. Forskerne håper å finne ut hvor skoen trykker og hva som utfordrer samfunnssikkerheten, basert på ferske erfaringer fra koronapandemien.

– Krisen har vist hvor viktig det er med samvirke mellom aktører, og hvor viktig kommunens rolle er i en pandemi. En sentral problemstilling er hva som fremmer og hemmer gode samvirkeprosesser, og hvordan dette påvirker beredskapen lokalt, sier Rubecksen.  

Vil drøfte ansvarsfordelingen

Underveis i pandemien har det blusset opp diskusjoner rundt hvordan ansvaret bør fordeles mellom byråkratene i kommunen og de politisk folkevalgte.

I Bergen ble det for eksempel stilt spørsmål ved hvorfor smittevernoverlegen ikke satt som en del av den sentrale kriseledelsen, før byrådet senere varslet at dette ville bli endret.

Også disse problemstillingene vil bli belyst prosjektet.

– For oss som borgere er det viktig å ha innsikt i hvor ansvaret reelt er plassert i krisesituasjoner, og om det bør være plassert der. 

Forskerne vil også komme inn på hva som fungerte og hva som sviktet lokalt da de første smittetilfellene i Bergen ble påvist i slutten av februar i fjor. 

Som følge av covid-19 har prosjektets tidsramme blitt forlenget, foreløpig til juni 2023.  

Forskningsprosjektet kan oppsummeres i følgende åtte punkter:

  • Kapasitet (hvem kan bidra til hva til hvem og når)
  • Felles situasjonsforståelse (og hvordan vi kan få det til)
  • Forebygging, beredskap og øvelser
  • Ressurser
  • Administrative systemer som snakker sammen
  • Regelverk og juridiske bindinger
  • Kultur for samvirke, hinder og evne til problemløsing
  • Kompetanse og adekvate systemer