Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

Det er et kunnskapsbehov for sammenhengen mellom psykologiske variabler, testing og smittespredning i befolkingen. Målet med denne studien er å se hvordan faktorer som opplevd risiko, eksponering for risiko og etterlevelse av råd er blant befolkning som mistenker at de er smittet og tester seg er forskjellig fra befolkningen generelt, og hvordan forskjeller blant de som tester positive og negativt er, samt hvordan disse gruppene skiller seg fra befolkning generelt. Gjennom å rekruttere deltakere blant de som tester seg, vil PANDRISK prosjektet få innsikt i hvilke psykologiske variabler som faktisk er avgjørende for testing og smitte i befolkningen. Deltakelsen i denne studien er frivillig og de som drar for å teste seg ved ulike teststasjoner i Bergens område vil ha muligheten til å delta. Om det ikke er ønskelig å delta vil det heller ikke bli stilt spørsmål ved hvorfor deltakelse ikke er ønskelig.