Hjem
Ørnulf T. Gulbrandsens bilde

Ørnulf T. Gulbrandsen

Professor emeritus

Gulbrandsens forskning har i særlig grad vært rettet imot sentraliserte politiske systemer, først med etnografisk fokus på utviklingen av Tswana-kongedømmene i Botswana fra slutten av den 18. århundre. I de senere årene er dette arbeidet videreført med en bredt anlagt analyse av fremveksten av den moderne staten i Botswana i relasjon til, på den ene side, den post-koloniale reproduksjonen av Tswana-kongedømmenes kosmologi, kulturelle/symbolske resurser og sosio-politiske strukturer og, og på den annen side, global markeder for diamanter og kveg. Dette arbeidet representerer en syntetiserende videreføring av hans tidligere forskning som omfatter studier av 1) betydningen av imperialistiske krefter knyttet til handel, evangeliserende misjonering og politisk kolonisering for politisk og romlig sentralisering av Tswana-kongedømmene fra før-kolonial tid , 2) transformasjon/reproduksjon av kongedømmenes symbolske kapital og autoritetshierarkier i en post-kolonial kontekst, spesielt med referanse til deres politisk-juridiske institusjoner og praksiser på alle nivåer - fra avstamningsgruppe til kongssete; 3) klasseformasjon/arbeidsvandring, 4) kultur-økologiske og politisk-økonomiske aspekter ved Botswanas kveg-produksjon og land reformer, 5) kulturell konstruksjon av det rommelige, særlig med referanse til fremveksten og vedlikeholdet av de eksepsjonelt store, kompakte Tswana-landsbyene; 6) politiske aspekter ved okkulte praksiser, spesielt i studier av folkelige diskursive praksiser som tematiserer moderne politiske lederes maktmisbruk med referanse til Tswana kosmologi.

Samtidig som Gulbrandsen holder fast ved sin forskningsinteresse for Botswana, har han startet et nytt prosjekt på Sardinia som et etnografisk grunnlag for komparative studier med Botswana av kulturelle og sosio-politiske betingelser for statens forankring i befolkningen. Han er videre opptatt av den historiske utviklingen av kulturelle og sosio-politiske motsetningsforhold mellom kyst/lavland og innland/høyland, med særlig fokus på kontemporære transformasjoner av ulike voldspraksiser (baditismo, faida etc.). Et annet komparativt prosjekt henvender seg til betydningen av patrimoniale strukturer (stamme-kongedømme vs. post-føydal klientisme) i en moderne statskontekst, med særlig fokus på 'korrupsjon' og andre former for skjult maktutøvelse. Endelig arbeider han med transformasjoner av to av Sardinia's mest storslåtte ritualer - Sartiglia (Oristano) og l'Ardia (bl.a. Sedilo) - med særlig referanse til skiftet fra premoderne til moderne kontekst.

Gulbrandsen gjennomførte sitt første forskningsprosjekt på grunnlag av feltarbeid i en aluminiumsbedrift (Årdal i Sogn) hvor han analyserte forholdet mellom, på den ene side, den sosialdemokratisk funderte samarbeidsideologi og Hovedavtalen som ramme for forholdet mellom arbeidskjøper og arbeidsselger/fagforening, og på den annen side, bedriftsledelsens maktutøvelse og arbeidernes ulike motstandsstrategier.

Gulbrandsen har siden 1976 forelest på alle nivåer over en serie sentrale antropologiske temaer, i særlig grad politisk antropologi og teoriutvikling i antropologien.

UTVALGTE PUBLIKASJONER

 

Monographs

 

2012. The State and the Social. State formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. New York/Oxford: Berghahn. http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GulbrandsenState

 

1996. Poverty in the Midst of Plenty. Socio-Economic Marginalization, Ecological Deterioration and Political stability in a Tswana Society, Bergen: Norse Publications.

1986. When land becomes scarce. Land Tenure Transformations in Eastern Botswana, Bergen: Norse Publications.

1980. Agro Pastoral Production and Communal Land Use. A Socio Economic Study of the Bangwaketse, Gaborone: Botswana Government Press.

1976. Samarbeidsideologi og interessekonflikt. Analyse av forholdet mellom bedrift og fagorganisasjon, Oslo: ISO.

 

Tidskriftsartikler og bokkapitler

[in press]. ‘For and Against the State. Sardo/Italia and Tswana/Botswana Compared’, in Bruce Kapferer (ed.), Transmutations of Power in Contemporary Global Realities. Wantage, U.K.: Sean Kingston Publishing.

 

2007. Town-state formations on the edge of the Kalahari: Social cultural dynamics of centralization in Northern Tswana kingdoms. Social Analysis: Journal of cultural and social practice, 51 (3): 55-77.

2006. 'Det sørlige Afrika', i S. Howell and M. Melhuus (red.), Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer, ss.127-155, Oslo: Ad Notam-Gyldendal.

2003. The discourse of ‘ritual murder': Popular reactions to political leaders in Botswana, i B. Kapferer (red.), Beyond Rationalism: Rethinking Magic, Witchcraft and Sorcery, New York and Oxford: Berghahn Books. Også publisert 2002 i Social Analysis: Journal of cultural and social practice, 46 (3): 215-234.

2002. The tragedy of the commons: collective resources and individual interests, i S. Ugelvik Larsen (red.), Theory and Method in Social Sciences, ss. 197-215, New York: Columbia University Press. (Også å finne i kinesiske, russiske og tyske oversettelser/utgaver.)

2001. Christianity in an African context: On the inadequacy of the notion of sacred/secular divide. Journal of the Royal Institute for Inter-Faith Studies, 3 (1): 31-59.

1999. Almenningens tragedie, i S. Ugelvik Larsen (red.), Lov og struktur, ss. 164-179, Oslo: Universitetsforlaget.

1997. Africa South, i A. Barnard and J. Spencer (red.), Encyclopedic Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge

1996. Living their lives in courts: The counter-hegemonic force of the Tswana kgotla, i O. Harris (red.), Inside and Outside the Law, ss. 125-156, London: Routledge.

1995. ‘The king is king by the grace of the people.' Control and exercise of power in subject-ruler relations. Comparative Studies in Society and History, 37 (3) 415-455.

1993. The rise of the North-Western Tswana kingdoms: On the socio-cultural dynamics of interaction between internal relations and external forces. Africa. Journal of the International African Institute, 63: (4): 550-582.

1993. Missionaries and Northern Tswana rulers: who used whom? Journal of Religion in Africa, 23 (1): 44-83.

1991. Pastorale sivilisasjoner. Økologi og politikk på Kalaharis bredd. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 2 (2): 119-139.

1991. On the problem of egalitarianism: the Kalahari San in transition, in R. Grønhaug, G. Henriksen and G. Håland (red.), The Ecology of Choice and Symbol. Essays in Honour of Fredrik Barth, ss. 81-111, Bergen: Alma Mater.

1989. Material and symbolic aspects of changing property relations in a Tswana society, i P. Baxter and R. Hogg (red.), Changing Property Relations in Pastoral Societies, ss. 164-182, Manchester: University of Manchester.

1988. Belønning og mening i arbeidsforhold, i O. Brox og M. Gullestad (red.), På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske, ss. 36-58, Oslo: Notabene.

1986. To marry - or not to marry. Marital strategies and sexual relations in a Tswana Society. Ethnos, 51: 1, 7 28.

1985. Access to Agricultural Land and Communal Land Management in Eastern Botswana. Madison: The Land Tenure Centre.

1984. Tørkekatastrofe: Tilfellet Botswana, i A. Hjort och M. Ståhl (red.), Katastrof och Samhälle i Afrika, Uppsala: Det Nordiske Afrikainstituttet.

1983. "Vi" og "bedriften". Om forholdet mellom arbeiderkollektivets forutsetninger og fremtredelsesformer, i M. Hoel og B. Hvinden (red.), Kollektivteori og sosiologi, ss. 63-87, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 

Bøker
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2014. The State and The Social. State Formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. Foreword by Bruce Kapferer. Revised paperback issue: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GulbrandsenState. Berghahn Books. 372 sider. ISBN: 978-1-78238-325-3.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2012. The State and the Social. State Formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. Foreword by Bruce Kapferer. Berghahn Books. 356 sider. ISBN: 978-0-85745-297-9.
 • Minnich, Robert Gary; Gulbrandsen, Ørnulf; Knudsen, John Chr. 1998. Homesteaders and Citizens: Collective identity formation on the Austro-Italian-Slovene frontier. 283 sider. ISBN: 82-7855-006-9.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1996. Poverty in the Midst of Plenty. Socio-Economic Marginalization, Ecological Deterioration and Political Stability in a Tswana Society. 437 sider. ISBN: 82-7855002-6.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1986. When Land Becomes Scarce: Access to Agricultural Land and Communal Land Management in Eastern Botswana. 127 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1976. Samarbeidsideologi og interessekonflikt. Analyse av forholdet mellom bedrift og fagorganisasjon. 311 sider.
Tidsskriftartikler
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2017. Anmeldelse av: Knut Christian Myhre: Cutting and Connecting. ‘Afrinesian’ Perspectives on Networks, Rationality, and Exchange. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 28: 280-284.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2017. Vold og Ære, hevn og forsoning: Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 28: 73-96. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2017-02-02
 • Bertelsen, Bjørn Enge; Rio, Knut; Gulbrandsen, Ørnulf; Smedal, Olaf H. 2014. Editor's note. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 58: v-v. doi: 10.3167/sa.2014.580301
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2007. Town-state formations on the edge of the Kalahari: On the socio-cultural dynamics of centralization in Northern Tswana kingdoms. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 51: 55-77.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2002. The discourse of 'ritual murder'. Popular reaction to political leaders in Botswana. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 46: 215-233.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2001. Christianity in an African context: On the inadequacy of the notion of a sacred/secular divide. Bulletin of the Royal Institute of Inter-Faith Studies. 3: 31-57.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1995. The King is King by the Grace of the People: The Exercise and Control of Power in Subject-Ruler Relations. Comparative Studies in Society and History. 37: 415-444.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1993. Missionaries and northern Tswana rulers: Who used whom? Journal of Religion in Africa. XXIII: 44-83.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1993. The rise of the North-Western Tswana kingdoms: On the socio-cultural dynamics of interaction between internal relations and external forces. Africa. 63: 550-582.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1991. Pastorale sivilisasjoner. Økologi og politikk på Kalaharis bredd. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2: 119-139.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1986. To marry - or not to marry: marital strategies and sexual relations in a Tswana society. Ethnos. 51: 7-28.
Rapporter/avhandlinger
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2015. Tswana value principles of consultation, transparency and all-inclusive democracy with reference to the relationship between kgosi and the People. Expert witness report to the South Africa High Court, North West District, 14 Dec. 2015. Legal Resource Centre in South Africa,, Johannesburg Branch, Johannesburg, South Africa. 17 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2015. Tswana value principles of consultation, transparency and all-inclusive democracy with reference to the relationship between the Kgosi (king) and the people. UiB. 23 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2013. Reconciliation versus Revenge. Contrasting Cultural Orientations in Southern Africa and Southern Europe. Department of Social Anthropology, Univ. of Bergen., Bergen, Norway. 36 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2011. Trust, fear and hidden exercise of political power:Sardo and Tswana compared. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norway, Bergen, Norway. 27 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2008. The Rise and Fall of a Major African Land Reform. On Botswana's Tribal Grazing Land Policy. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Bergen. 95 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2008. The Capturing State. On the Formation of the Post-Colonial State in Botswana. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Bergen. 367 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2008. When a Tswana Chiefdom Challenges the State: Issues of Sovereignty in Post-Colonial Botswana. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Bergen. 35 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1997. Syncretism and anti-syncretism. Religion and power in a Tswana chiefd om. UiB-SV: Institutt for sosialantropologi.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1997. Space and socio-political order. On the transformations of Tswana ide ntities. UiB-SV: Institutt for sosialantropologi.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1990. Report to Norad on Botswana's Accelerated Remote Area Development Programme. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Bergen/Gaborone. 43 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1987. Privilege and responsibility : on transformations of hierarchical relations in a Tswana society.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1987. Privilege and Responsibility: On transformations of hierarchical relations in a Tswana society. Dr.philos. avhandling, Universitetet i Bergen.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1986. Botswana Remote Area Development Programme. Evaluation and programme planning. Norwegian Agency for International Development, Oslo. 289 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf; Lexow, Janne; Karlsen, Marit. 1986. Botswana Remote Area Development Programme. Evaluation and programme planning. Government of Botswana/Norwegian Agency for International Development, Gaborone, Oslo. 276 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1985. Access to Agricultural Land and Communal Land Management in Eastern Botswana. Land Tenure Centre. University of Wisconsin, Madison. 80 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1980. Evaluation of Village Development Programme in Botswana. NORAD, Gaborone. 138 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1980. Agro-Pastoral Production and Communal Land Use. A Socio-Economic Study of the Bangwaketse of Botswana. Government Press, Gaborone. 254 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1979. Land scarcity processes. On the Bangwaketse land use pattern and the land tenure policies of the Botswana Government. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Bergen.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1977. Report on Group-Formation in the Ngwaketse to the Ministry of Agriculture, Government of Botswana. Ministry of Agriculture, Government of Botswana, Gaborone, Botswana. 25 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1977. On the System of Mahisa. Report to Ministry of Agriculture, Government of Botswana. Ministry of Agriculture, Goverment of Botswana, Gaborone, Botswana. 26 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1976. Om utviklingsproblemer i Botswanas savanneområder. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 51 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1974. Samarbeidsideologi og Interessekonflikt. Analyse av arbeiderintersser og bedriftsmålsettinger ved Årdal Verk. Sosialantropogisk Institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 250 sider.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1972. Sosialantropologiske perspektiver på samfunnsplanlegging. Om anvendelse av generativ prosessanalyse, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 86 sider.
Bokkapitler
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2018. Inside and outside the state in Italy and Botswana Historical and comparative reflections on state apparatuses of capture and rhizomic forces. Chapter 9, sider 265-294. I:
  • Kapferer, Bruce. 2018. State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities. Sean Kingston Publishing. 372 sider. ISBN: 978-1-907774-50-8.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2003. The Discourse of 'Ritual Murder': Popular Reactions to Political Leaders in Botswana. Chapter 8, sider 198-215. I:
  • Kapferer, Bruce. 2003. Beyond Rationalism. Rethinking, Magic, Witchcraft and Sorcery. Berghahn Books. 270 sider. ISBN: 1-57181-418-3.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2003. Die Tragödie der Allmenne:Gemeinschaftliche Ressourcen und individuelle Interessen. 12, sider 201-219. I:
  • Ugelvik Larsen, Stein. 2003. Theorien und Methoden in den Sozialwissenschaften. ISBN: 3-531-13995-9.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 2002. The Tragedy of the Commons. 12, sider 197-215. I:
  • Uglevik Larsen, Stein. 2002. Theory and Methods in the Social Sciences. Columbia University Press. ISBN: 0-88033-990-X.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1999. Almenningens tragedie. 164-178. I:
  • 1999. Teori og metode i samfunnsfaga. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5430-1.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1996. Africa South. I:
  • Barnard, A.; Spencer, J. 1996. Encyclopedic Dictionary of Social and Cultural Anthropology.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1996. Living their lives in courts: The counter-hegemonic force of the Tswana kgotla in a colonial context. 125-156. I:
  • 1996. Inside and Outside the Law, Anthropological Studies of Authority and Ambiguity. Routledge. ISBN: 0-415-12928-1.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1994. Det sørlige Afrika. 4, sider 123-148. I:
  • Howell, S.; Melhuus, M. 1994. Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1991. On the problem of egalitarianism: the Kalahari San in Transition. 5, sider 81-111. I:
  • Grønhaug, Reidar; Haaland, Gunnar; Henriksen, Georg. 1991. The Ecology of Choice and Symbol. Essays in Honour of Fredrik Barth. 451 sider. ISBN: 8241900651.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1991. The published works of Fredrik Barth. 25, sider 445-451. I:
  • Grønhaug, Reidar; Haaland, Gunnar; Henriksen, Georg. 1991. The Ecology of Choice and Symbol. Essays in Honour of Fredrik Barth. 451 sider. ISBN: 8241900651.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1990. Belønning og mening i arbeidsforhold. 123-137. I:
  • Brox, Ottar; Gullestad, Marianne. 1990. På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. ISBN: 82-417-0005-9.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1990. Material and symbolic aspects of changing property relations in a Tswana society. 164-182. I:
  • Baxter, Paul T.W.; Hogg, Richard. 1990. Property, Poverty and People: Changing Property Relations in Pastoral Societies.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1984. Tørkekatastrofe : Tilfellet Botswana. I:
  • Hjort, A.; Ståhl, M. 1984. Katastrof och Samhälle i Afrika.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1983. "Vi" og "bedriften". Om forholdet mellom arbeiderkollektivets forutsetninger og fremtredelsesformer. 63-87. I:
  • Hoel, Marit; Hvinden, Bjørn. 1983. Kollektivteori og sosiologi. Festskrift til Sverre Lysgaard. ISBN: 82-05-14327-7.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1982. Exhausted bodies and esteemed brains. Employment relations as exchange systems. I:
  • Grønhaug, Reidar. 1982. Sign and Scarcity.
 • Gulbrandsen, Ørnulf. 1974. Om begrensninger på en fagorganisasjons utviklingsmuligheter. 3, sider . I:
  • Lysgaard, Sverre. 1974. Årdalsprojektet. NIBR/ISO, Oslo. 239 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Regionalt: Det sørlige Afrika (spes. Botswana), Sør-Europa (spes. Italia/Sardinia), Norge

Tematisk: Makt/dominansforhold, vold/okkulte praksiser/feider, sentraliserte politiske systemer, kulturøkologi/produksjonsregimer (med særlig fokus på pastoralisme), kunnskapsantropologi, slektskap/ekteskap/lokal sosial organisasjon, politisk kolonisering, kristen misjonering (Afrika), kulturell konstruksjon av rom og industriantropologi.

Mag art. og dr. philos. Univ. of Bergen


- Challenging the state
- 'For and against the state: a comparative study of state-society relations in Botswana and Italy.'
- On the continued significance of patrimonialism: A comparative study of the relationship between premodern and modern political structures with a particular reference to issue of legitimacy and power abuse in Botswana and Italy.
- Challenging sovereignty: interdependence and contradictions in the relationship between the modern state and indigenous kingdoms in post-colonial Botswana in perspective of African failed states.
- Reconciliation versus revenge: explorations of socio-political implications of radically different cultural orientations - Sardo and Tswana compared.