Hjem
Ørnulf T. Gulbrandsens bilde

Ørnulf T. Gulbrandsen

Emeritus
 • E-postornulf.gulbrandsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Gulbrandsens forskning har i særlig grad vært rettet imot sentraliserte politiske systemer, først med etnografisk fokus på utviklingen av Tswana-kongedømmene i Botswana fra slutten av den 18. århundre. I de senere årene er dette arbeidet videreført med en bredt anlagt analyse av fremveksten av den moderne staten i Botswana i relasjon til, på den ene side, den post-koloniale reproduksjonen av Tswana-kongedømmenes kosmologi, kulturelle/symbolske resurser og sosio-politiske strukturer og, og på den annen side, global markeder for diamanter og kveg. Dette arbeidet representerer en syntetiserende videreføring av hans tidligere forskning som omfatter studier av 1) betydningen av imperialistiske krefter knyttet til handel, evangeliserende misjonering og politisk kolonisering for politisk og romlig sentralisering av Tswana-kongedømmene fra før-kolonial tid , 2) transformasjon/reproduksjon av kongedømmenes symbolske kapital og autoritetshierarkier i en post-kolonial kontekst, spesielt med referanse til deres politisk-juridiske institusjoner og praksiser på alle nivåer - fra avstamningsgruppe til kongssete; 3) klasseformasjon/arbeidsvandring, 4) kultur-økologiske og politisk-økonomiske aspekter ved Botswanas kveg-produksjon og land reformer, 5) kulturell konstruksjon av det rommelige, særlig med referanse til fremveksten og vedlikeholdet av de eksepsjonelt store, kompakte Tswana-landsbyene; 6) politiske aspekter ved okkulte praksiser, spesielt i studier av folkelige diskursive praksiser som tematiserer moderne politiske lederes maktmisbruk med referanse til Tswana kosmologi.

Samtidig som Gulbrandsen holder fast ved sin forskningsinteresse for Botswana, har han startet et nytt prosjekt på Sardinia som et etnografisk grunnlag for komparative studier med Botswana av kulturelle og sosio-politiske betingelser for statens forankring i befolkningen. Han er videre opptatt av den historiske utviklingen av kulturelle og sosio-politiske motsetningsforhold mellom kyst/lavland og innland/høyland, med særlig fokus på kontemporære transformasjoner av ulike voldspraksiser (baditismo, faida etc.). Et annet komparativt prosjekt henvender seg til betydningen av patrimoniale strukturer (stamme-kongedømme vs. post-føydal klientisme) i en moderne statskontekst, med særlig fokus på 'korrupsjon' og andre former for skjult maktutøvelse. Endelig arbeider han med transformasjoner av to av Sardinia's mest storslåtte ritualer - Sartiglia (Oristano) og l'Ardia (bl.a. Sedilo) - med særlig referanse til skiftet fra premoderne til moderne kontekst.

Gulbrandsen gjennomførte sitt første forskningsprosjekt på grunnlag av feltarbeid i en aluminiumsbedrift (Årdal i Sogn) hvor han analyserte forholdet mellom, på den ene side, den sosialdemokratisk funderte samarbeidsideologi og Hovedavtalen som ramme for forholdet mellom arbeidskjøper og arbeidsselger/fagforening, og på den annen side, bedriftsledelsens maktutøvelse og arbeidernes ulike motstandsstrategier.

Gulbrandsen har siden 1976 forelest på alle nivåer over en serie sentrale antropologiske temaer, i særlig grad politisk antropologi og teoriutvikling i antropologien.

UTVALGTE PUBLIKASJONER

 

Monographs

2012. The State and the Social. State formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. New York/Oxford: Berghahn. http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GulbrandsenState

1996. Poverty in the Midst of Plenty. Socio-Economic Marginalization, Ecological Deterioration and Political stability in a Tswana Society, Bergen: Norse Publications.

1986. When land becomes scarce. Land Tenure Transformations in Eastern Botswana, Bergen: Norse Publications.

1980. Agro Pastoral Production and Communal Land Use. A Socio Economic Study of the Bangwaketse, Gaborone: Botswana Government Press.

1976. Samarbeidsideologi og interessekonflikt. Analyse av forholdet mellom bedrift og fagorganisasjon, Oslo: ISO.

 

Tidskriftsartikler og bokkapitler

 

2022. 'Rethinking Tswana Kinghips and Their Incoporation in Modern Botswana State Formation', in Aleksandar Bošković and Günther Schlee (eds.), African Political Systems Revisited. Changing Perspectives on Statehood and Power, New York/Oxford: Berghahn.

2018. ‘For and Against the State. Sardo/Italia and Tswana/Botswana Compared’, in Bruce Kapferer (ed.), State,Resistance,Transformation - Anthropological Perspectives on the Dynamics ofPower in Contemporary Global Realities, edited byBruce Kapferer. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing 2018. (Open access publication.)

2007. 'Town-state formations on the edge of the Kalahari: Social cultural dynamics of centralization in Northern Tswana kingdoms.' Social Analysis: Journal of cultural and social practice, 51 (3): 55-77.

2006. 'Det sørlige Afrika', i S. Howell and M. Melhuus (red.), Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer, ss.127-155, Oslo: Ad Notam-Gyldendal.

2003. The discourse of ‘ritual murder': Popular reactions to political leaders in Botswana, in B. Kapferer (ed.), Beyond Rationalism: Rethinking Magic, Witchcraft and Sorcery, New York and Oxford: Berghahn Books. Also publisert in Social Analysis: Journal of cultural and social practice, 46 (3): 215-234, 2002.

2002. The tragedy of the commons: collective resources and individual interests, i S. Ugelvik Larsen (red.), Theory and Method in Social Sciences, ss. 197-215, New York: Columbia University Press. (Også å finne i kinesiske, russiske og tyske oversettelser/utgaver.)

2001. Christianity in an African context: On the inadequacy of the notion of sacred/secular divide. Journal of the Royal Institute for Inter-Faith Studies, 3 (1): 31-59.

1999. Almenningens tragedie, i S. Ugelvik Larsen (red.), Lov og struktur, ss. 164-179, Oslo: Universitetsforlaget.

1997. Africa South, i A. Barnard and J. Spencer (red.), Encyclopedic Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge

1996. Living their lives in courts: The counter-hegemonic force of the Tswana kgotla, i O. Harris (red.), Inside and Outside the Law, ss. 125-156, London: Routledge.

1995. ‘The king is king by the grace of the people.' Control and exercise of power in subject-ruler relations. Comparative Studies in Society and History, 37 (3) 415-455.

1993. The rise of the North-Western Tswana kingdoms: On the socio-cultural dynamics of interaction between internal relations and external forces. Africa. Journal of the International African Institute, 63: (4): 550-582.

1993. Missionaries and Northern Tswana rulers: who used whom? Journal of Religion in Africa, 23 (1): 44-83.

1991. Pastorale sivilisasjoner. Økologi og politikk på Kalaharis bredd. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 2 (2): 119-139.

1991. On the problem of egalitarianism: the Kalahari San in transition, in R. Grønhaug, G. Henriksen and G. Håland (red.), The Ecology of Choice and Symbol. Essays in Honour of Fredrik Barth, ss. 81-111, Bergen: Alma Mater.

1989. Material and symbolic aspects of changing property relations in a Tswana society, i P. Baxter and R. Hogg (red.), Changing Property Relations in Pastoral Societies, ss. 164-182, Manchester: University of Manchester.

1988. Belønning og mening i arbeidsforhold, i O. Brox og M. Gullestad (red.), På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske, ss. 36-58, Oslo: Notabene.

1986. To marry - or not to marry. Marital strategies and sexual relations in a Tswana Society. Ethnos, 51: 1, 7 28.

1985. Access to Agricultural Land and Communal Land Management in Eastern Botswana. Madison: The Land Tenure Centre.

1984. Tørkekatastrofe: Tilfellet Botswana, i A. Hjort och M. Ståhl (red.), Katastrof och Samhälle i Afrika, Uppsala: Det Nordiske Afrikainstituttet.

1983. "Vi" og "bedriften". Om forholdet mellom arbeiderkollektivets forutsetninger og fremtredelsesformer, i M. Hoel og B. Hvinden (red.), Kollektivteori og sosiologi, ss. 63-87, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Vold og Ære, hevn og forsoning: Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 73-96.
 • Vis forfatter(e) (2007). Town-state formations on the edge of the Kalahari: On the socio-cultural dynamics of centralization in Northern Tswana kingdoms. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 55-77.
 • Vis forfatter(e) (2002). The discourse of 'ritual murder'. Popular reaction to political leaders in Botswana. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 215-233.
 • Vis forfatter(e) (2001). Christianity in an African context: On the inadequacy of the notion of a sacred/secular divide. Bulletin of the Royal Institute of Inter-Faith Studies. 31-57.
 • Vis forfatter(e) (1995). The King is King by the Grace of the People: The Exercise and Control of Power in Subject-Ruler Relations. Comparative Studies in Society and History. 415-444.
 • Vis forfatter(e) (1993). The rise of the North-Western Tswana kingdoms: On the socio-cultural dynamics of interaction between internal relations and external forces. Africa. 550-582.
 • Vis forfatter(e) (1993). Missionaries and northern Tswana rulers: Who used whom? Journal of Religion in Africa. 44-83.
 • Vis forfatter(e) (1991). Pastorale sivilisasjoner. Økologi og politikk på Kalaharis bredd. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 119-139.
 • Vis forfatter(e) (1986). To marry - or not to marry: marital strategies and sexual relations in a Tswana society. Ethnos. 7-28.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Tswana value principles of consultation, transparency and all-inclusive democracy with reference to the relationship between the Kgosi (king) and the people. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Tswana value principles of consultation, transparency and all-inclusive democracy with reference to the relationship between kgosi and the People. Expert witness report to the South Africa High Court, North West District, 14 Dec. 2015. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Reconciliation versus Revenge. Contrasting Cultural Orientations in Southern Africa and Southern Europe. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Trust, fear and hidden exercise of political power:Sardo and Tswana compared. .
 • Vis forfatter(e) (2008). When a Tswana Chiefdom Challenges the State: Issues of Sovereignty in Post-Colonial Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (2008). The Rise and Fall of a Major African Land Reform. On Botswana's Tribal Grazing Land Policy. .
 • Vis forfatter(e) (2008). The Capturing State. On the Formation of the Post-Colonial State in Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (1990). Report to Norad on Botswana's Accelerated Remote Area Development Programme. .
 • Vis forfatter(e) (1986). Botswana Remote Area Development Programme. Evaluation and programme planning. .
 • Vis forfatter(e) (1986). Botswana Remote Area Development Programme. Evaluation and programme planning. .
 • Vis forfatter(e) (1985). Access to Agricultural Land and Communal Land Management in Eastern Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (1980). Evaluation of Village Development Programme in Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (1980). Agro-Pastoral Production and Communal Land Use. A Socio-Economic Study of the Bangwaketse of Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (1979). Land scarcity processes. On the Bangwaketse land use pattern and the land tenure policies of the Botswana Government. .
 • Vis forfatter(e) (1977). Report on Group-Formation in the Ngwaketse to the Ministry of Agriculture, Government of Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (1977). On the System of Mahisa. Report to Ministry of Agriculture, Government of Botswana. .
 • Vis forfatter(e) (1976). Om utviklingsproblemer i Botswanas savanneområder. .
 • Vis forfatter(e) (1972). Sosialantropologiske perspektiver på samfunnsplanlegging. Om anvendelse av generativ prosessanalyse, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Vold og ære, hevn og forsoning - kulturell kontinuitet i en foranderlig verden. Æresforelesning 2017, Norsk antropologisk forenings årkonferanse.
 • Vis forfatter(e) (2016). Towards a comparative study of egalitarianism in Botswana, Italy and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). ‘African Political Systems’ in a larger comparative perspective. Egalitarianism in hierarchy and vice versa .
 • Vis forfatter(e) (2010). The State in Botswana and Italy and its Colonial and Postcolonial Challenging Forces.
 • Vis forfatter(e) (2009). En komparativ tilnærming til analyse av statens dominans, legitimering og utfordringer i to samfunnskontekster - Bangwaketse (Botswana) og Sardinia (Italia).
 • Vis forfatter(e) (2009). Challenges of grounding the state in society: Botswana and Italy compared.
 • Vis forfatter(e) (2006). Popular reactions to hidden exercise of political power:Botswana and Italy compared.
 • Vis forfatter(e) (2006). On Social Sovereignty: Sardinia in relation to the state in Italy.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om kulturelle aspekter ved mellomfolkelige relasjoner i et maktperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2000). Situating the state in the population: A Foucauldian approach.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ritual murder, subjection and discourse on occult forces: The case of Botswana.
 • Vis forfatter(e) (1999). On the formation of state churches in the North-Western Tswana Kingdoms. Invited lecture.
 • Vis forfatter(e) (1998). The state and the people: the case of Botswana.
 • Vis forfatter(e) (1998). The church and the Tswana kgotla: On confrontations, coexistence and transformations of an African politico-religious order.
 • Vis forfatter(e) (1998). "Resistance and fear. Evasion and alienation".
 • Vis forfatter(e) (1994). On the transformation of Tswana "Custom" and "Law" in a Colonial Situation: The Northern Tswana kingdoms under British indirect rule.
 • Vis forfatter(e) (1991). Politics and religion in the Bangwaketse-missionary encounter.
 • Vis forfatter(e) (1990). The rise of a Tswana morafe. Invited lecture.
 • Vis forfatter(e) (1990). The political development of the North-Western Tswana Kingdoms: On the interaction between internal socio-cultural conditions and regional and global forces. Invited lecture.
 • Vis forfatter(e) (1987). Problems of comparative cultural analysis. Prøveforelesning til dr. philos graden, oppgitt emne.
 • Vis forfatter(e) (1987). On changing implications of property rights, socio-economic inequality and land scarcity in Bangwaketse society, Botswana.
 • Vis forfatter(e) (1987). A hunting gathering people in the face of the expanding pastoral frontier: The beginning to the end of the Kalahari San? Prøveforelesning for dr. philos graden, selvvagt emne.
 • Vis forfatter(e) (1978). On Socio-Economic Systems and Technological Innovations in Developing Countries of Africa.
 • Vis forfatter(e) (1977). On Labour Migration in the Ngwaketse Tribal Area, Botswana.
 • Vis forfatter(e) (1974). Jeger og sankerfolks tilpasning i lys av nyere antropologisk forskning.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2014). Editor's note. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. v-v.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Anmeldelse av: Knut Christian Myhre: Cutting and Connecting. ‘Afrinesian’ Perspectives on Networks, Rationality, and Exchange. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 280-284.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2014). The State and The Social. State Formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. Foreword by Bruce Kapferer. Revised paperback issue: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GulbrandsenState.
 • Vis forfatter(e) (2012). The State and the Social. State Formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. Foreword by Bruce Kapferer.
 • Vis forfatter(e) (1996). Poverty in the Midst of Plenty. Socio-Economic Marginalization, Ecological Deterioration and Political Stability in a Tswana Society.
 • Vis forfatter(e) (1986). When Land Becomes Scarce: Access to Agricultural Land and Communal Land Management in Eastern Botswana.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1998). Homesteaders and Citizens: Collective identity formation on the Austro-Italian-Slovene frontier. Norse Publications.
 • Vis forfatter(e) (1976). Samarbeidsideologi og interessekonflikt. Analyse av forholdet mellom bedrift og fagorganisasjon. ISO/NIBR.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1997). Syncretism and anti-syncretism. Religion and power in a Tswana chiefd om.
 • Vis forfatter(e) (1997). Space and socio-political order. On the transformations of Tswana ide ntities.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Designed in Italy - Made in Venezuela.
 • Vis forfatter(e) (2006). "You`ll never walk alone". Identity, community and rivalry in a commercial football environment in Liverpool.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Hail to the Pope or God save the Queen". Football, identity & rivalry in Glasgow.
 • Vis forfatter(e) (1999). Jeg er musoga og ungander.Aspekter ved nasjonal integrasjon i det flerkulturelle Uganda.
 • Vis forfatter(e) (1997). Omsorg og utstøting. Aspekter ved hverdagslivet til fattige i bashisamfunnet (Kongo).
 • Vis forfatter(e) (1997). Making ends meet. Aspects of gender relations in a Cape Verdean community.
 • Vis forfatter(e) (1995). Spirit Possession and Ritual Performance. Creating space for conversation: A study cults of affliction in Western Zambia.
 • Vis forfatter(e) (1995). Manao tromba. En studie av Åndekulten tromba blant betsim-isaraka på Øst-Madagaskar.
 • Vis forfatter(e) (1994). Reciprocity and Belonging. Aspects of Death and Bereavement among the Bakwena of Botswana (Tswana).
 • Vis forfatter(e) (1993). Idealisme og identitets-håndtering. Ungdom i en miljøverngruppe.
 • Vis forfatter(e) (1989). Vennlige fruktselgere og menn som følger turister. To eksempler på tilpasninger i gambisk kultur i møte med vestlig masseturisme.
 • Vis forfatter(e) (1988). The Batswana Encountered by Western Medicine. Cooperation or confrontation?
 • Vis forfatter(e) (1988). Olja Samtykke. Sammenliknende studie av oljeborere og catering-arbeidere på Statfjordfeltet i Nordsjøen.
 • Vis forfatter(e) (1986). Economic Strategies among two Ethnic Groups: A study on small-scale Business-owners in a Botswana Village.
 • Vis forfatter(e) (1985). Rural development and the role of power relations: A case study of flood plain agriculture from North-Western Botswana.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2008). Identities, Ethnicities and Borderzones: Exemplars from Finnmark, Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ritual Imagination. A Study of Tromba Possession among the Betsimisaraka of Eastern Madagascar.
 • Vis forfatter(e) (2000). Precarious Procreation. Datoga Pastoralists at the Late 20th Century.
 • Vis forfatter(e) (1989). Becoming Kenyans: History and Adaptation in the Transformation of Pastoral Maasai.
 • Vis forfatter(e) (1987). Privilege and responsibility : on transformations of hierarchical relations in a Tswana society.
 • Vis forfatter(e) (1987). Privilege and Responsibility: On transformations of hierarchical relations in a Tswana society. Dr.philos. avhandling, Universitetet i Bergen.
Magisteravhandling
 • Vis forfatter(e) (1986). Social Change and Adaptive Diversification: A Case Study from the Matapato of Kenya.
 • Vis forfatter(e) (1982). Cattle and inequality; a study in the rural economic differentiation from southern Kgalagadi in Botswana.
 • Vis forfatter(e) (1974). Samarbeidsideologi og Interessekonflikt. Analyse av arbeiderintersser og bedriftsmålsettinger ved Årdal Verk.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2016). En banebrytende sosialantropolog ved veis ende. Professor Fredrik Barth som døde 24. januar i år, har hatt en internasjonal posisjon som svært få andre norske samfunnsforskere.
 • Vis forfatter(e) (1972). Samfunn og kultur. Temahefte for en programserie i Skoleradioen, Norsk Rikskringkasting.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (1972). Programserien Afghanistan (4:4): Klarer Afghanistan å bryte ut av fattigdommen? Amanuensis Reidar Grønhaug i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1972). Programserie om Afghanistan (3:4): Oasen tørker og flere afghanere sulter. Om vannmangel, økt arbeidsløshet og flere tiggere i Herat. Amanuensis Reidar Grønhaug i samtale med Ørnulf Gulbrandsen 25 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1972). Programserie om Afghanistan (2:4): Afghanistan i dag: Få rike godseiere - mange sultne jordarbeidere og tiggere. Amanuensis Reidar Grønhaug i samtale med Ørnulf Gulbrandsen 25 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1972). Programserie om Afghanistan (1:4): Afghanistan - blant de fattigste av fattige land. Amanuensis Reidar Grønhaug i samtale med Ørnulf Gulbrandsen 25 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1972). Naskapi-indianernes møte med sivilisasjonen. Universitetslektor Georg Henriksen forteller om side antropologiske studier i Labrador i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 35 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1972). Hva skjer i folkekommunene. Universitetslektor Aadel Brun Tschudi om Kina og kulturrevolusjonen i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1971). Til forsvar for den hellige kua. Dosent Jan Petter Blom om kaster, kuer, mat og naturressurser i India. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1971). Hva er Sudans folkegrupper uenige om? Kan de forenes? Sosialantropologen Gunnar Håland om kulturell, politisk og økonomisk begrunn for nasjonens indre konflikter i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1971). De tar landet bil for bit. Førsteamanuensis Henning Siverts om Aguaruna-indianerne i Peru i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. NRKS Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1970). Ungdommens Radioavis: Rapport om døvblinde fra Beitostølen helsesportsenter. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1970). Undommens Radioavis: Reportasje fra Ridderrennet på Beitostølen. 16 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1970). Ridderen bak ridderrennet. Portrettintervju av Erling Stordahl. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1970). Når lov må brytes for frihet og rettferdighet. Professor Christian Bay om sivil ulydighet i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 25 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1970). Hardangervidda forteller sin historie. Folkelivsforskeren Otto Blehr og arkeologen Svein Indrelid i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1970). Alkohol - til glede og tragedie (6:6). Hva må samfunnet gjøre for alkoholikerne? Ordskifte mellom dosent Per Sundby, edruskapsdirektør Sigurd Birkelund og formann i Stortingets sosialkomite Odvar Nordli ledet av Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Trenger vi løsgjengerloven? Politiinspektør Sigurd Müller og advokat Bjørn Pettersen, Norsk forening for kriminalreform, diskuterer. I serien 'Løsgjengeren og samfunnet' (5:5). 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Strafferett og rettssikkerhet (del 2). Høyesterettsdommer Henrik Bahr, høyesterettsadvokat Knut Blom, konsulent Kjersti Coward (Krom) og Riksadvokat Lauritz Dorenfeldt diskuterer rettergangsmåten i straffesaker. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Strafferett og rettssikkerhet (Del 1). Professor Anders Bratholm om innstillingen fra Straffeprosesskomiteen i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 26 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Serien 'Fraflytting og fiskeripolitikk' (6:6): Hva er god distriktspolitikk for Nord-Norge-kysten? Formannen i landsdelskomiteen for Nord-Norge Leif Aune og forskningsstipendiat Ottar Brox diskuterer. 40 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Serien 'Fraflytting og fiskeripolitikk' (5:6): Utvær i motbør. Reportasje fra Rolvsøy i Måsøy kommune og intervju med direktør Petter L. Fladmark og ordfører Trygve Olsen. ved Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Serien 'Fraflytting og fiskeripolitikk' (3:6): Hva skjer i et fiskerisenter. Reportasje fra Hammerfest ved Ørnulf Gulbrandsen. 35 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Serien 'Fraflytting og fiskeripolitikk' (2:6): Ikke all utkantungdom flytter (del 2). Forskningsstipendiat Ottar Brox legger frem resultatene fra sosiologisk undersøkelse i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 20 min. I NRKs Arkiv/Norsk Rikskringkasting.
 • Vis forfatter(e) (1969). Serien 'Fraflytting og fiskeripolitikk' (1:6): Ikke all utkantungdom flytter (del 1). Reportasje fra Årviksand på Arnøya. 20 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Reportasje fra Ridderrennet på Beitostølen. Nitimen. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Programserien 'Ungdom og kriminalitet' (5:6): Hva vil vi med ungdomsarrest? 25 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Programserien 'Ungdom og kriminalitet' (4:6): Ungdomskriminaliteten og samfunnets reaksjon. Unge lovovertrederes møte med påtalemyndighet, domstol, fengsel og vernelag. 35 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Programserien 'Ungdom og kriminalitet' (3:6): Ungdomskriminaliteten - hvordan kan vi verge de unge? 25 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Programserien 'Ungdom og kriminalitet' (1:6): Møte med en ung lovovertreder. 25 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Meg selv om femten år. Forsker Per Olav Tiller om utkant-, bygde- og bybarns fremtidsdrømmer i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). LØSGJENGEREN OG 'LOVENS LANGE ARM'. Del 1. En tidligere tvangsarbeider forteller. Reportasje fra Opstad Tvangsarbeidshus, Jæren. 20 min. Del 2. Samtale med professor Anders BRATHOLM og ekspedisjonssjef Johannes Halvorsen. 30 min. I serien Løsgjengeren og samfunnet (4:5). I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). LØSGJENGEREN - ER HAN DOVEN ELLER SYK ELLER eller...? Samtale med overlege Thorbjørn Kjølstad, førsteamanuensis Odd Ramsøy og dosent Per Sundby. I serien 'Løsgjengeren og samfunnet' (5:5). 35 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Fra Unesco-konferansen på Blindern om studentopprøret (2:2): Studentene diskuterer sin stilling ved universitetene. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Fra Unesco-konferansen på Blindern om studentopprøret (1:2): Studentene diskuterer sin plass i samfunnet. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Etter skoletid. Fra konferansen 'Ungdom og utdanning'. 60 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1969). Angola - en ny nasjon i Afrika under oppseiling? Forsker Erik Nord NUPI i samtale med Ørnulf Gulbrandsen. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1968). Ung i 1968. Hva står dere for? En serie intervjuer. 45 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1968). Programserien 'Ungdom og kriminalitet' (2:6): Hvordan blir en ungdomskriminell til? Vi følger ham fra vuggen til graven. I serien 'Ungdom og kriminalitet' 30 min. I NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1968). Etter skoletid fra Store Studio i Vadsø med Harald Sverdrup, Astrid Hjertnes Andersen og Lars Klevstrand. 30 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (1968). Blind i en verden av seende. Samtale med sosionom Knut Prytz, magister Helen Aareskjold, psykolog Margrethe Stub Hanve, spesialskolestyrer Per Andersen og førstelærer Lindstrøm. Magne Bleness leser fra 'Blind verden' and Finn Carling. 50 min. NRKs Arkiv/Nasjonalbiblioteket.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Rethinking Tswana Kingships and Their Incorporation in Modern Tswana State Formation. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inside and outside the state in Italy and Botswana Historical and comparative reflections on state apparatuses of capture and rhizomic forces. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Discourse of 'Ritual Murder': Popular Reactions to Political Leaders in Botswana. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Tragedy of the Commons. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Almenningens tragedie. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Living their lives in courts: The counter-hegemonic force of the Tswana kgotla in a colonial context. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Africa South.
 • Vis forfatter(e) (1994). Det sørlige Afrika. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). The published works of Fredrik Barth. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). On the problem of egalitarianism: the Kalahari San in Transition. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (1990). Material and symbolic aspects of changing property relations in a Tswana society. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1990). Belønning og mening i arbeidsforhold. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Tørkekatastrofe : Tilfellet Botswana.
 • Vis forfatter(e) (1983). "Vi" og "bedriften". Om forholdet mellom arbeiderkollektivets forutsetninger og fremtredelsesformer. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1982). Exhausted bodies and esteemed brains. Employment relations as exchange systems.
 • Vis forfatter(e) (1974). Om begrensninger på en fagorganisasjons utviklingsmuligheter. 19 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2003). Die Tragödie der Allmenne:Gemeinschaftliche Ressourcen und individuelle Interessen. 201-219. I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Theorien und Methoden in den Sozialwissenschaften. Westdeutscher Verlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

- Challenging the state
- 'For and against the state: a comparative study of state-society relations in Botswana and Italy.'
- On the continued significance of patrimonialism: A comparative study of the relationship between premodern and modern political structures with a particular reference to issue of legitimacy and power abuse in Botswana and Italy.
- Challenging sovereignty: interdependence and contradictions in the relationship between the modern state and indigenous kingdoms in post-colonial Botswana in perspective of African failed states.
- Reconciliation versus revenge: explorations of socio-political implications of radically different cultural orientations - Sardo and Tswana compared.

Regionalt: Det sørlige Afrika (spes. Botswana), Sør-Europa (spes. Italia/Sardinia), Norge

Tematisk: Makt/dominansforhold, vold/okkulte praksiser/feider, sentraliserte politiske systemer, kulturøkologi/produksjonsregimer (med særlig fokus på pastoralisme), kunnskapsantropologi, slektskap/ekteskap/lokal sosial organisasjon, politisk kolonisering, kristen misjonering (Afrika), kulturell konstruksjon av rom og industriantropologi.

Mag art. og dr. philos. Univ. of Bergen