Hjem
Camilla Bernts bilde
Foto:
Paulo Chavarria Serrano

Camilla Bernt

Professor, leder av forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning
 • E-postCamilla.Bernt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 07
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Fagområder:

- Sivilprosess og konfliktløsning.

- Barnerett, med særlig fokus på konfliktløsning, sakkyndigmandater, sakkyndigrollen og andre prosessuelle spørsmål.

- God forvaltningsskikk: Kommunikasjon, konfliktforståelse og veiledning i forvaltningen.

Camilla Bernt er professor ved Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet. Hun er leder for forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning. Hennes forskningsområder er sivilprosess og konfliktløsning (særlig mekling), barnerett og god forvaltningsskikk. I de senere årene har hun i første rekke arbeidet med prosessrettslige spørsmål i barnelovssaker (foreldretvister) og barnevernssaker. Hun har blant annet arbeidet med ulike spørsmål vedrørende barnefaglig sakkyndige, og bruk av mekling og liknende konfliktløsningsprosesser i slike saker.

Camilla Bernt er medlem i styret for Nordic Network for Mediation Research, et tverrfaglig nettverk for meklingsforskere

Camilla Bernt er en etterspurt foredrags- og kursholder og holder regelmessig kurs og foredrag i ulike fora basert på egen forskning. Kursene spenner fra tema knyttet til god forvaltningsskikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen, til barnerettslige tema, særlig knyttet til mekling, samtaleprosess (mekling i barnevernssaker), sakkyndighet og andre prosessrettslige spørsmål i barnesaker. Deltakere har vært blant annet forvaltningansatte fra et bredt spekter av forvaltningsorgan og med ulik fagbakgrunn, dommere, advokater, fylkesnemndsledere, meklere i familievernet, psykologisk sakkyndige og studenter.  

Konfliktmekling, 20 studiepoengs spesialemne, emneansvarlig https://www.uib.no/emne/JUS261-2-A 

God forvaltningsskikk: Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen, 10 studiepoengs spesialemne, emneansvarlig. https://www.uib.no/emne/JUS264-2-A

Sivilprosess (forelesninger) https://www.uib.no/emne/JUS242

Juridisk metode, emne på første studieår, 8 studiepoeng, kursansvarlig Juridisk metode | Universitetet i Bergen (uib.no)

Masterveiledning og sensur

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan arbeider sakkyndige psykologer med barnevernssaker? En gjennomgang av 1855 saker fra årene 2018–2020. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 175-195.
 • Vis forfatter(e) (2021). Som du spør får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 52-77.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-289.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-316.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 178-230.
 • Vis forfatter(e) (2014). Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 334-359.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 142-158.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 220-230.
 • Vis forfatter(e) (2007). Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 273-294.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 109-132.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 75-86.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. .
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Samværssabotasje og barnebidrag. En NAV-praksis til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 148-152.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fruktbar dialog og fallitterklæring for barnevernet? : om samtaleprosess i barnevernssaker . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-7.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-6.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 386-393.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). Mekling. Effektiv og hensynsfull konflikthåndtering .
 • Vis forfatter(e) (2011). Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2018). God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2011). Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 38-39.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Barns medvirkningsrett i saker etter barneloven og barnevernsloven om bosted, omsorg, foreldreansvar og samvær mv. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? Betraktninger om sakskostnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Samtaleprosess i Barnevernssaker. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Materiell prosessledelse. 34 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bernt, «Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? – Betraktninger om sakskostsnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler» I: Schütz, Aarli and Aasen eds., Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling, Gyldendal 2020, s. 203-222.

Bernt, «Samtaleprosess i Barnevernssaker. Forhandling om barn eller fruktbar dialog?». I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 s. 237-258.

Bernt, «Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger».. I: Integritet og ære: festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 s. 352-376

Bernt, Camilla Bernt and Jan Fridthjof Bernt, God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk 2018 (248 s.).

Bernt, Camilla, “Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018  s. 105-132

Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D., «Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler» I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volume 15.(4) s. 256-289

Bernt, “Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular” I: New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives. Springer 2015 s. 511-545

Bernt, Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12. (3) s. 179-230 and (4) s. 296-316)

Bernt, Agnes Camilla; Mykland, Solfrid; Sky, Per Kåre, «Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner» I: Lov og Rett 2014 ;Volume 53.(6) s. 334-359.

Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene (Fagbokforlaget 2011)  (511 s.)                  

Bernt, ”Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold” i Lov og Rett nr. 3 2011 s. 142-158 (17 s).

Bernt, “Norway” . I: The Globalization of Class Actions, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2009; 622: s. 220-230

 

 

Ko-prosjektleder for det tverrfaglige forskningsprosjektet "The Use of Expert Reports as Evidence in Child Protection Decicion-Making, ledet av professor Annika Melinder, psykologisk institutt UiO. Prosjektet har oppstart høsten 2023 og er finansiert av Norges Forskningsråd. The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making - Psykologisk institutt (PSI) (uio.no)

 

Prosjektleder for BARN-NEMND-prosjektet Database for barnevernsvedtak | Universitetet i Bergen (uib.no) 

 

Med på prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet, ledet av professor Anna Nylund og finansiert av nettverksmidler fra Norges Forskningsråd. Oppstart sommeren 2023.