Hjem
Agnes Camilla Bernts bilde

Agnes Camilla Bernt

Professor
 • E-postCamilla.Bernt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 07
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Sivilprosess og alternativ konfliktløsning.

Kommunikasjon, konfliktforståelse og veiledning i forvaltningen.

Konfliktmekling (sammen med professor Vibeke Vindeløv og forsker Solfrid Mykland)

Sivilprosess (forelesninger)

Masterveiledning og sensur

Vitenskapelig artikkel
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D. 2017. Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-289.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-316.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 178-230.
 • Bernt, Agnes Camilla; Mykland, Solfrid; Sky, Per Kåre. 2014. Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 334-359.
 • Bernt, Camilla. 2011. Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 142-158.
 • Bernt, Camilla. 2009. Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 220-230.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2007. Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 273-294.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2006. Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 109-132.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2005. "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 75-86.
Rapport
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2008. Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. .
Faglig foredrag
 • Bernt, Camilla. 2013. Konflikthåndtering.
 • Bernt, Camilla. 2013. God forvaltningsskikk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Konfliktløsning i og utenfor domstolene, med særlig fokus på mekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Rettsmekling i Norge.
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene: - Møtet mellom dommerrollen, meklerrollen og forventninger til domstolsprosessen.
 • Bernt, Camilla. 2011. Konflikthåndtering og mekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Konfliktforståelse, kommunikasjon, forhandlinger og mekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Endringer av advokat- og dommerrollen i tvisteloven.
 • Bernt, Camilla. 2011. Dommernes meklerrolle i rettsmekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Dommerens meklerrolle.
 • Bernt, Camilla; Engebretsen, Geir. 2010. Rettsmekling. Kvalitetsprosess eller hestehandel?
 • Bernt, Camilla; Mykland, Solfrid. 2009. Møte i Fagutvalget for rettsmekling, DA onsdag 29. april 2009 kl. 10.00Orientering om forskning og undervisning ved UiB/NHHv/ Solfrid Mykland og Camilla Bernt.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2007. Mediation in Norwegian Courts Status Report at the Ten-Year Anniversary of Modern Judicial Mediation in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Nylund, Anna; Bernt, Agnes Camilla; Salminen, Kirsikka. 2017. Mediation in Child Custody and Contact Cases: Contents, Roles and Regulation.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Evaluerende mekling og rettssikkerhet.
 • Bernt, Camilla. 2013. Sakkyndige i familiesaker for domstolene - Vurdering av regulering og praksis opp mot prosessuelle rettssikkerhetsgarantier og hensynet til barnets beste.
 • Bernt, Camilla. 2013. Kommunikasjon og konfliktforståelse - Med fokus på universitets- og høyskolesektoren.
 • Bernt, Camilla. 2013. God forvaltngsskikk. Kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen.
 • Bernt, Camilla. 2013. Familiemekling i Norge, med vekt på mekling etter saksanlegg.
 • Bernt, Camilla. 2011. Sakkyndige i barnefordelingssaker - Vurdering av regulering og praksis opp mot grunnleggende prosessprinsipper Ekspertseminar.
 • Bernt, Camilla. 2011. "Er det tendenser til oppmykning av kravet til partstilknytning for rettslig interesse i søksmål om privatrettslige forhold? - En analyse av rettsutviklingen etter tvistelovens ikrafttredelse med særlig vekt på avgjørelsene i Rt. 2010 s. 402 og Rt. 2010 s. 646".
 • Bernt, Camilla. 2009. Meklerrollen ved mekling i domstolene - presentasjon av phd-avhandling.
 • Bernt, Camilla. 2009. Materiell prosessledelse.
 • Bernt, Camilla. 2009. Forsoning. Fra internasjonal fredsmegling til lokal konflikthåndtering. Kan det trekkes lærdommer fra internasjonalt forsoningsarbeid til lokale konflikter? Innlegg om sentral konfliktteori og om utdanningstilbud innen konfliktløsning.
 • Bernt, Camilla. 2008. Tvisteloven. Kulturendring og andre endringer.
 • Bernt, Camilla. 2008. Tvisteloven. En ny bærebjelke i sivilretten.
Leder
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-6.
Anmeldelse
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 386-393.
Vitenskapelig monografi
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Fagbok
 • Bernt, Jan Fridthjof; Fliflet, Arne ; Bernt, Agnes Camilla. 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
Kronikk
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 38-39.
Doktorgradsavhandling
 • Bernt, Camilla. 2010. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Intervju
 • Bernt, Camilla. 2011. Særlover for unge lovbrytarar.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Bernt, Agnes Camilla. 2019. Samtaleprosess i Barnevernssaker. 22 sider.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2019. Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger. 25 sider.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2018. Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. 28 sider.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. 21 sider.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? 17 sider.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2015. Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. 35 sider.
 • Bernt, Camilla. 2013. Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. 14 sider.
 • Bernt, Camilla; Mykland, Solfrid. 2009. Materiell prosessledelse. 34 sider.
Poster
 • Bernt, Camilla; Vindeløv, Vibeke. 2008. Konfliktmekling.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 • Camilla Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene, Fagbokforlaget 2011 ISBN: 978-82-450-1106-7

 • Camilla Bernt, "Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold" i Lov og Rett nr. 3 2011 s. 142-158 ISSN 1504-3061

 • Camilla Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene. Avhandling for graden ph.d., Universitetet i Bergen 2010

 • Camilla Bernt og Solfrid Mykland "Materiell prosessledelse" (fagfellevurdert artikkel) i Øyvind Ravna (red.), Perspektiver på jordskifte, Gyldendal akademisk (2009) s. 335-368.

 • "The Globalization of Class Actions", "Norway" i The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science Volume 622, No. 1 March 2009 pp. 220-230 http://ann.sagepub.com/cgi/reprint/622/1/220

 • Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts landrapport for Norge til konferansen The Globalization of Class Actions arrangert av Oxford University og Stanford Law School desember 2007: http://www.law.stanford.edu/calendar/details/1066/The%20Globalization%20of%20Class%20Actions/

 • "Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven" (fagfellevurdert artikkel) i Jussens venner hefte 5 (2007) s. 273-294. ISSN 0022-6971

 • "Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål" i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 2 (2006) s. 109-132. ISSN 1503-2965

 • "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" i Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25-års-jubileet, Det Juridiske fakultets skriftserie nr. 108(2005) s. 75-86. ISBN 82-7960-038-8.

 • Rettsmekling (149 s.) Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultets skriftserie nr. 97 (2004). ISBN 82-7960-025-6.

 

 

 

Født: 1978

 

Utdanning:   

2010                Phd ved Universitetet i Bergen på avhandlingen   "Meklerrollen ved mekling i domstolene"

2004                Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

2003                Master of Laws (Dispute Resolution), Bond University, Australia.

 

Praksis:         

2010-                     Forsker, Det juridiske fakultet UiB (14. september -)

2010                     Universitetslektor, Det juridiske fakultet UiB (14.juli-                            13. september)

2006-2010             Stipendiat, Det juridiske fakultet UiB (13. juli)

2005-2006       Universitetslektor, Det juridiske fakultet UiB (1. juni -30. april)

2004-2005       Juridisk sekretær for Fylkesnemndsutvalget, lovutvalg nedsatt av Barne- og familiedepartementet

 

2004                Seminarleder i faget rett og samfunn på Juridisk  forprøve UiB

2004                2 måneders engasjement som 1. konsulent, Fylkesmannen i Hordaland (fri rettshjelp og klagesaker etter sosialtjenesteloven).

2003                Arbeidsgruppeleder på 1. avdeling juss ved UiB (høst).

2003                Trainee i adv.firma Wikborg Rein & Co (Oslo).

2002                Trainee i adv.firma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (Oslo).

 

Sakkyndige i barnefordelingssaker - Vurdering av regulering og praksis opp mot grunnleggende prosessprinsipper